Wpływ organizacji pozarządowych na przeciwdziałanie przestępczości.

Artykuł sponsorowany Fundacja Życie
Udostępnij:

21 grudnia 2020 roku odbyła się ogólnopolska konferencja zorganizowana w ramach programu wspierającego działalność trzeciego sektora – Liga NGOs. W trakcie konferencji podjęto debatę nad wpływem organizacji pozarządowych na przeciwdziałanie przestępczości wśród różnych grup społecznych oraz zastanawiano się nad perspektywami skutecznej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Z grona wystąpień organizatorzy wyróżnili m.in. referat Pani Adriany Baranowskiej, będącej jednocześnie uczestniczką I edycji Ligi NGOs. Zapraszamy do lektury wyróżnionego abstraktu.

Rola organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu przestępczości na tle seksualnym
Przepisy kodeksu karnego, wskazując na przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, obejmują ochroną każdego człowieka, bez względu na płeć czy orientację seksualną. Wyróżnić możemy przestępstwa stricte seksualne (m.in. gwałt, kazirodztwo) oraz te na podłożu seksualnym, w przypadku których pierwiastek seksualny ma charakter składnika uzupełniającego. Zmiany współczesnego świata m.in. postępująca anonimowość stanowią katalizator różnych form przestępczości, co uwypukla istotę tematu. Trudnym, a być może nawet niemożliwym, jest osiągnięcie stuprocentowej wykrywalności czynów zabronionych. Wśród przyczyn takiej sytuacji wymienić można bierność, tolerancję na przemoc i zachowania patologiczne, niewystarczającą aktywność instytucji państwowych czy niski poziom świadomości i wiedzy na temat reagowania na czyny niedopuszczalne prawnie lub moralnie.

Zapobieganie przestępczości może odbywać się m.in. na płaszczyźnie prawnej (tworzenie norm eliminujących czynniki kryminogenne), na skutek przeciwdziałania przyczynom czynów zabronionych (współpraca międzyinstytucjonalna, edukacja) oraz wzmacniania instytucji społeczeństwa obywatelskiego (społeczna kontrola, wspólne wartości, więzi społeczne). Ostatni z wymienionych obszarów wykazuje największy wpływ na zmianę uwarunkowań środowiskowych i osobowościowych przestępców.

Aktywność podmiotów trzeciego sektora oddziałuje na wskaźniki przestępczości. Co więcej, organizacje pozarządowe są grupą najskuteczniej wpływającą na rozwój społeczny. Działania dla dobra wspólnego, wspieranie aktywności lokalnych, organizacja spotkań i warsztatów edukacyjnych, a także wykorzystywany język debaty publicznej przyczyniają się do kształtowania wzorców i postaw. Edukacja społeczna, a w konsekwencji zmiana wartości wewnętrznych i budowa kapitału społecznego stanowią inwestycję długoterminową. Warto podkreślić, że surowość wymierzonej kary nie wpływa na zmniejszenie ilości czynów zabronionych. To nieuchronność wymiaru sankcji, a więc wysokie prawdopodobieństwo jej wymierzenia jest kolejnym czynnikiem ograniczającym przestępczość.

Więcej informacji o programie Liga NGOs na stronie www.ligangos.pl

Materiał oryginalny: Wpływ organizacji pozarządowych na przeciwdziałanie przestępczości. - Polska Times

Dodaj ogłoszenie