Wojsko wyprzedaje sprzęt z demobilu MAJ 2019 - NOWA OFERTA. Przetarg Agencji Mienia Wojskowego 16.5.2019 OKAZYJNE CENY

red
Samochód sanitarny 4-noszowy TARPAN IVECO (bez wyposażenia)Ilość:1NR fabryczny:325Rok produkcji:1991Cena:4 500
Samochód sanitarny 4-noszowy TARPAN IVECO (bez wyposażenia)Ilość:1NR fabryczny:325Rok produkcji:1991Cena:4 500
Przetarg Agencji Mienia Wojskowego. Wojsko Polskie znowu wyprzedaje sprzęt z demobilu. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału w Szczecinie. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. W ofercie są m.in. samochody, ciężarówki, wózki akumulatorowe i inny sprzęt używany przez wojsko.

Przetarg Agencji Mienia Wojskowego MAJ 2019 NOWA OFERTA

Agencja Mienia Wojskowego jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Każdego miesiąca organizuje przetargi na sprzęt wojskowy, który jest już wojsku niepotrzebny lub zużyty. Ale nadal może z powodzeniem służyć celom cywilnym. Każdego miesiąca przetargi cieszą się ogromnym zainteresowaniem potencjalnych kupców.

  • Odbiór zakupionych rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych następuje w terminie określanym każdorazowo przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego, po dokonaniu pełnej zapłaty, powiększonej o podatek VAT w wysokości ustawowo określonej dla danego rodzaju sprzętu (artykułu/odpadu).
  • W odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

ZOBACZCIE , CO SPRZEDAJE WOJSKO
Przetarg AMW w Warszawie CENY + ZDJĘCIA

Sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych prowadzona jest przez Oddziały Regionalne Agencji Mienia Wojskowego i odbywa się w trybie przetargowym - według reguł określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.) oraz poprzetargowym i bezprzetargowym.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie OR AMW w Szczecinie, ul. Potulicka 2.

Nie przegapcie

Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 17.05. i 20.05.2019 r., w godz. 10:00-14:00 oraz w dniu przetargu w godz. 8:00-10:00, w następujących miejscach:

poz. 1-4 w JW 1749 Stargard, Al. Żołnierza 37, poz. 1 – p. Andrzejewski 661 547 670; poz. 2-4 – p. Burak 530 441 213;

poz. 5-8 w JW 1749 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 250, poz. 5, 6, 8 – p. Gutowski 505 036 959; poz. 7 – p. Kowalski 697 331 859;

poz. 9 w JW 4092 Wałcz, ul. Kościuszki 24, p. Jurkiewicz 261 472 088;

poz. 10-13 w GZ Oleszno, ul. Główna 1, p. Madajewski 261 474 040;

poz. 14 w GZ Wałcz, ul. Kościuszki 24, p. Kałamarz 261 472 087;

poz. 15-16 w SOI Cybowo, p. Tabor 261 478 143;

poz. 17-21 w CSSP Koszalin, ul. Wojska Polskiego 66, poz. 17÷19 – p. Kasiński 261 456 710; poz. 20, 21 – p. Kaczmarski 261 457 242;

poz. 22 w GZ Koszalin, ul. 4-go Marca 4, p. Fajger 261 456 185;

poz. 23 w JW 1223 Koszalin, ul. 4-go Marca 4, p. Stankowski 660 780 175;

poz. 24-27 w GZ Kołobrzeg, ul. Koszalińska 76, poz. 24÷26 – p. Domański 506 135 660; poz. 27 – p. Łęgowski 261 222 413;

poz. 28-29 w JW 2117 Kołobrzeg, ul. Koszalińska 76, p. Anklewicz 261 222 515;

poz. 30-31 w JW 4224 Drawno, poz. 30 – p. Staw 261 479 131; poz. 31 – p. Piątek 261 479 119;

poz. 32-50 w JW 4224 Cybowo, poz. 32, 33 – p. Borkowski 261 478 134; poz. 34÷50 – p. Drozd 261 478 135;

poz. 51-78 w JW 4224 Mosty k. Goleniowa, poz. 51, 54, 57÷72 – p. Wawrzyniak 261 453 258; poz. 52, 53, 55, 56, 73÷78 – p. Walukiewicz 261 453 281;

poz. 79-85 w JW 1198 Glewice k. Mostów, p. Danicki 261 453 506;

poz. 86-91 w JW 4224 Wałcz, ul. Ciasna 7, p. Pyrek 261 472 597;

poz. 92 w OR AMW Szczecin, ul. Potulicka 2, p. Hołojda 607 577 522, p. Kosobucki 693 080 746.

Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 26.07.2019 r.

Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz.: 9, 14, 22, 27, 34, 35, 50, 51 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz.: 28, 29, 85 do wglądu na stronie internetowej - www.amw.com.pl, u organizatora przetargu
i w miejscu jego składowania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Szczecin, ul. Tkacka 4, nr konta: 29 1130 1176 0000 0060 0720 0036, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:

- oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty,

- oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1351, z późn. zm.).

Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie, ul. Potulicka 2, pok. nr 18
w terminie do dnia 21.05.2019 r. do godziny 11:00.

Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:

-nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;

- nazwę i adres organizatora przetargu;

- dopisek: „Przetarg nr 6/MR/OS/2019 – nie otwierać przed 21.05.2019 r. do godziny 12:00”.

Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:

- dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;

- oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;

- wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;

- wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa upoważnienia - jeżeli są wymagane).

Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać w siedzibie Oddziału w Szczecinie od dnia 07.05.2019 r. do dnia 20.05.2019 r., w godz. 8:00-15:00 oraz w dniu przetargu do godz. 10:30, w Biurze Obsługi Interesantów lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Przetargi”.

Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia,
a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być
w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą
w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie
z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową. W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.

Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.

Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.

Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty.

Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.

Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.

Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

Do oferowanej ceny sprzętu (artykułów) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Szczecinie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected] oraz tel. 91 447 20 52 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

Zobaczcie koniecznie

Zaskakująca wystawa STOP SMOG w Katowicach

Najciekawsze startupy na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Wideo

Komentarze 3

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

J
Jaaa
Wifon Sprzedaje swojego Lanosa
a
asdw
To może zdecydujcie się, czy sprzedaje to AMW Szczecin czy Warszawa.
S
Stanisław
Jak za takie stare komunistyczne graty, to strasznie wysoka cena!
Dodaj ogłoszenie