1. Polska
  2. Komunikaty
  3. Przetarg nieograniczony pn.: Budowa hali garażowej wraz z...
Wróć do listy komunikatów

Przetarg nieograniczony pn.: Budowa hali garażowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

  1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na konto: PKOBP SA O/RYBNIK  22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Budowa hali”

 

Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji  S.A. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.

Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 08.12.2020 r. do godz. 900.

Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie części technicznej ofert nastąpi w dniu 08.12.2020 r. o godzinie 905 .

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami jest: 

  • Maria Andrejewicz – tel. (32) 47 630 73 wew. 128
  • Aneta Wilk – tel. (32) 47 630 73 wew. 106.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej  i Rekultywacji  S. A. zastrzega sobie prawo do:

-      swobodnego wyboru ofert,

-      uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-      unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej: www.pgwir.pl