1. Polska
  2. Komunikaty
  3. Przetarg nieograniczony na: "Dostawę loco Jastrzębie-Zdrój...
Wróć do listy komunikatów

Przetarg nieograniczony na: "Dostawę loco Jastrzębie-Zdrój fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – wywrotki”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.

w Jastrzębiu-Zdroju ul. Chlebowa 22

O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony na:

„Dostawę loco Jastrzębie-Zdrój fabrycznie nowego
samochodu ciężarowego – wywrotki”

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

  1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na konto: PKOBP SA O/RYBNIK  22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Dostawa wywrotki”.

 

Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji  S.A. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.

Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 25.02.2021 r. do godz. 9:00.

Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie części technicznej ofert nastąpi w dniu 25.02.2021 r. o godzinie 9:05 .

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

  • Maria Andrejewicz – tel. (32) 47 630 73-79, wew. 128 – sprawy techniczne,
  • Aneta Wilk – tel. (32) 47 630 73-79, wew. 106 – sprawy formalno-prawne.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej  i Rekultywacji  S. A. zastrzega sobie prawo do:

-      swobodnego wyboru ofert,

-      uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-      unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej: https://www.pgwir.pl/