1. Polska
  2. Komunikaty
  3. Przetarg nieograniczony na: Budowa rurociągu tłocznego PE100...
Wróć do listy komunikatów

Przetarg nieograniczony na: Budowa rurociągu tłocznego PE100 RC SDR17 Dz800mm na odcinku PWO Hynek 2 - rów RC w Pawłowicach od pkt. W2 do pkt. W10 o łącznej długości ok. 156 mb w tym przekroczenie ulic: Wodzisławską i Słowików

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.

w Jastrzębiu - Zdroju ul. Chlebowa 22

O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony na:

 

„Budowa rurociągu tłocznego PE100 RC SDR17 Dz800mm na odcinku 
PWO Hynek 2 - rów RC w Pawłowicach od pkt. W2 do pkt. W10 o łącznej długości ok. 156 mb w tym przekroczenie ulic: Wodzisławską  i Słowików”

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

  1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 20.000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na konto :                                                                                                                                

PKOBP SA O/RYBNIK  22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem                                                           

„H2 etap II”

 

Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji  S.A. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.

Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 11.03.2021 r. do godz. 900.

Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie części technicznej ofert nastąpi w dniu 11.03.2021 r. o godzinie 905 .

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

 

  • Maria Andrejewicz      – tel. (32) 47 630 73, wew. 128 – sprawy techniczne
  • Bartosz Gajda – tel. (32) 47 630 73, wew. 128 – sprawy techniczne.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej  i Rekultywacji  S. A. zastrzega sobie prawo do:

-      swobodnego wyboru ofert,

-      uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-      unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej: https://www.pgwir.pl/