1. Polska
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie przetargu na ustanowienie prawa odrębnej...
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni

ul. Podgórska 14 ogłasza przetarg  ofertowy na ustanowienie prawa odrębnej własności  do lokalu  mieszkalnego  :            

                      nr 4   przy ul. Szpunara 8 klatka C  w Gdyni  Pogórze

                      o  powierzchni  użytkowej  60,0m - 3 pokoje + kuchnia +

                      łazienka + wc – I/IV.                                    

                      Cena wywoławcza wynosi  315.000, 00 zł.  

                      Wadium w wysokości 3.150,00zł   płatne w kasie Spółdzielni przy

                      ul. Podgórskiej 14 najpóźniej do  20.03.2020r. do godz. 1000 .

 

 

Mieszkanie można oglądać w dniu 17.03.2020r. w  godz. 1000 - 1200

Oferty  należy składać  w sekretariacie Spółdzielni przy  ul. Podgórskiej 14  do dnia 20.03.2020r. do godz. 1000  w zamkniętych kopertach z napisem  Przetarg na lokal……. .

Oferta powinna zawierać  : imię i nazwisko , dokładny adres zamieszkania,  telefon kontaktowy, wskazanie lokalu którego oferta dotyczy, oferowaną cenę , dowód wpłaty wadium.

        Oferent , który wygra przetarg na w/wym. lokal a nie ureguluje w terminie 30 dni wkładu budowlanego traci wniesione wadium.

Nabywca  lokalu zobowiązany  będzie   do pokrycia  kosztów  aktu notarialnego , założenia księgi wieczystej .

Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 20.03.2020r o godz. 1100 .

Zarząd  Spółdzielni  zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela dział członkowski tel.58 669-21-12.