1. Polska
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie o zmianie kierunków zagospodarowania...
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie o zmianie kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubowo

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzania częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubowo dla części obrębów: Fałkowo i Chwałkówko oraz opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz. U. z 2021r. poz. 247)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Łubowo uchwały nr XXVIII/235/2021 z dnia 16.07.2021r. o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY ŁUBOWO dla części obrębów: Fałkowo i Chwałkówko i o przystąpieniu do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Sporządzenie częściowej zmiany studium wiąże się z realizacją programu samorządu w zakresie stworzenia ram prawnych umożliwiających realizację zadań w zakresie wyznaczania obszarów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii oraz zaspokojenie potrzeb terenowych w rejonie drogi ekspresowej S-5, pod realizacje innowacyjnych projektów logistycznych o charakterze składowania towarów z obsługą ,dystrybucją i zarzadzaniem.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium oraz Prognozy oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od daty obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski można wnosić:

-na piśmie do Wójta Gminy Łubowo w sekretariacie Urzędu Gminy Łubowo w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Łubowo 1 62-260 Łubowo -drogą elektroniczną, na adres e-mail: [email protected] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r o podpisie elektronicznym lub opatrzone potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art.13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Łubowo z siedzibą w Łubowie, 62-260 Łubowo 1.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pod adresem poczty elektronicznej [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminy Łubowo, określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym w celu realizacji przysługujących Gminie Łubowo uprawień bądź spełnienia przez Gminę Łubowo obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Pełna treść Klauzuli informacyjna RODO dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Łubowo oraz dostępna jest pod adresem: http://www.lubowo.pl/strona,ochrona-danych-osobowych.html

Wójt Gminy Łubowo