1. Polska
 2. Komunikaty
 3. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów ogłaszają
Wróć do listy komunikatów

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów ogłaszają

Suchedniów, dn. 09 stycznia 2020 r.

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suchedniów

ogłasza sprzedaż w drodze negocjacji cenowej nieruchomości

o powierzchni 3,1967 ha, położonej na terenie gminy Bliżyn, obręb ewidencyjny Bliżyn

dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1R/00019215/8

 1. Sprzedaż nieruchomości następuje za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 czerwca 2012 r. znak ZS-T-2201-23-2/12 i prowadzona jest na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. Nr 78 z 2007 r. poz. 532)

 2. Opis nieruchomości:

 1. nieruchomość o łącznej powierzchni 3,1967 ha (31 967 m2); stanowiąca działkę ewidencyjną nr 794/1; położona na terenie gminy Bliżyn, obręb ewidencyjny Bliżyn; dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1R/00019215/8,

 2. nieruchomość zgodnie z „Planem urządzenia lasu na lata 2010-2019 dla Nadleśnictwa Suchedniów” zatwierdzonym decyzją Ministra Środowiska z dnia 04 kwietnia 2011 r. znak DL-lpn-611-34/15041/11/JŁ stanowi oddział leśny 107-a-00 położony w Obrębie Leśnym Bliżyn, Leśnictwo Jastrzębia,

 3. nieruchomość wg danych z ewidencji gruntów i budynków stanowi tereny komunikacyjne (Tk); nieruchomość stanowi teren po byłej składnicy drewna „Bliżyn”,

 4. na przedmiotowej nieruchomości znajdują się budynek administracyjny, kantorek, rampa załadunkowa oraz ogrodzenie,

 5. nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi krajowej DK 42 oraz linii kolejowej Skarżysko-Kamienna – Końskie,

 1. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gm. Bliżyn nieruchomość zlokalizowana jest na długości ok. 45 m i szerokości ok. 45 m od drogi krajowej nr 42 w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), a w pozostałej części łącznie z wjazdem z drogi krajowej nr 42 w terenie zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów (p.1) i może być zagospodarowana zgodnie z ustaleniami planu.

 2. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich.

 3. Nieruchomość nie podlega wpisie do rejestru zabytków.

 4. Na nieruchomości, w oparciu o umowy dzierżawy, znajdują się naniesienia obce: kanalizacja sanitarna własności G. Bliżyn, przyłącze wodociągowe do sąsiedniej nieruchomości osób prywatnych.

 5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto (w tym 23 % VAT) 250 000,00 zł.

Nieruchomość nie zostanie sprzedana jeżeli żaden z uczestników negocjacji nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 1. Przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości odbyły się w dniach 15.05.2019 r. oraz 29.10.2019 r. Przetargi nie zostały rozstrzygnięte.

 2. Termin negocjacji ustala się na dzień 18 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Nadleśnictwa Suchedniów (pok. nr 105 sala konferencyjna).

 3. Obowiązuje wniesienie zaliczki (wadium) w wysokości 25 000,00 zł. Zaliczkę należy wnieść w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Zaliczkę wnoszoną w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto 67 2030 0045 1110 0000 0027 6610, w terminie do 18 lutego 2020 r. godz. 10.30 (w przypadku zaliczki wnoszonej przelewem za termin jej wniesienia uznaje się termin zaksięgowania wpływu na koncie Nadleśnictwa).

Zaliczkę wnoszoną w formie gwarancji bankowej należy złożyć w formie oryginału w terminie do 18 lutego 2020 r. godz. 10.30 w siedzibie Nadleśnictwa Suchedniów (pokój nr 10 – Kasa).

 1. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika negocjacji, który wygrał negocjację:

 1. w pieniądzu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku negocjacji, którą obowiązany jest on zapłacić,

 2. w formie gwarancji bankowej, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości, w miejscu i terminie ustalonym zgodnie
  z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska wymienionego
  w pkt. 1, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy,
  a wniesiona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 2. Zaliczki wniesione przez pozostałych oferentów zostaną zwrócone w terminie 3 dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu.

 3. Pisemne zgłoszenia udziału w negocjacji cenowej należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Negocjacje cenowe – nieruchomość - Składnica Bliżyn” w terminie do 18 lutego
  2020 r. do godz. 10.30 w sekretariacie Nadleśnictwa Suchedniów przy ul. Bodzentyńskiej 16, 26-130 Suchedniów, pok. nr 102.

 4. Kryterium wyboru ofert – cena (100 %). Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę złożoną w trakcie ustnej części negocjacji zwierającą najwyższą cenę.

 5. Cenę nabycia nieruchomości należy wpłacić najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości.

 6. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia negocjacji cenowej bez ustalenia nabywcy nieruchomości.

 7. Pisemne zgłoszenie udziału w negocjacji powinno zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta,

 2. numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania,

 3. numer rachunku bankowego oferenta,

 4. datę sporządzenia zgłoszenia,

 5. oferowaną cenę brutto i sposób jej zapłaty,

 6. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami negocjacji cenowej i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanej negocjacji cenowej,

 8. dowód wniesienia zaliczki.

 1. Oferowana w trakcie ustnej części negocjacji cenowej cena
  i sposób jej zapłaty nie mogą być mniej korzystne od tych zawartych w zgłoszeniu.

 2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi z zachowaniem formy aktu notarialnego, przy czym całość kosztów związanych ze sprzedażą ponosić będzie kupujący. W/w. koszty stanowią koszty: podziału geodezyjnego, wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie, zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży nie są wliczone w cenę wywoławczą i będą wystawione na podstawie odrębnej faktury.

 1. Uczestnik negocjacji związany jest ofertą do daty zakończenia negocjacji.

 2. Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości oraz negocjacji udziela Sebastian Dawidowicz w dni robocze w godz.