Samozatrudnieni nie zostali sami. Ich też chroni tarcza antykryzysowa

Partnerem cyklu jest BANK BNP PARIBAS

Wideo

Zobacz galerię (1 zdjęcie)
Świadczenie postojowe, mikropożyczka na utrzymanie działalności, dofinansowanie w przypadku spadku obrotów – to tylko część rozwiązań, przyjętych przez rząd na czas epidemii, z których mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

W ramach tarcz antykryzysowej i finansowej do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce ma trafić wsparcie o wartości wielu miliardów złotych – zarówno bezpośrednich wpłat gotówkowych na konta firm, częściowo możliwych do umorzenia, jak i w postaci możliwych do uzyskania ulg. Wiele z przyjętych w kolejnych wersjach tarcz rozwiązań obejmuje osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niektóre dedykowano im bezpośrednio.

Postojowe dla samozatrudnionych

Jednym z mechanizmów wsparcia jest świadczenie postojowe dla osób samozatrudnionych. Jest ono dostępne w dwóch wariantach kwotowych. By je otrzymać, trzeba spełnić kilka warunków.

Samozatrudniony otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł:

  • Jeśli jego działalność gospodarcza nie została zawieszona, a data rozpoczęcia jej prowadzenia nie była późniejsza niż 1 kwietnia 2020 r. (według wcześniejszej tarczy 2.0 było to 1 lutego 2020 roku)
  • W miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składa wniosek o świadczenie postojowe, osiągnął przychód co najmniej o 15 proc. niższy niż w miesiącu wcześniejszym. Czyli jeśli np. składamy wniosek w maju, to nasz przychód za kwiecień powinien być co najmniej 15 proc. mniejszy, niż ten osiągnięty w marcu.
  • Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  • Mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie w wysokości 1 300 zł samozatrudniony otrzyma w przypadku, gdy:

  • rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT,
  • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  • mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Wniosek o świadczenie postojowe można składać maksymalnie 3 razy, ostatni raz będzie to możliwe najpóźniej 3 miesiące po ustaniu stanu epidemii.

Dofinansowanie przy spadku obrotów

W przypadku spowodowanego epidemią koronawirusa spadku obrotów jednoosobowej działalności gospodarczej, samozatrudniony może ubiegać się w powiatowym urzędzie pracy o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności. W tym wypadku wysokość wsparcia jest uzależniona od udokumentowanego spadku obrotów.

  • Jeśli obroty spadną o co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • Co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
  • Co najmniej 80 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie, nie może mieć zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ZUS, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku.

W tej chwili wsparcie może zostać przyznane na okres maksymalnie trzech miesięcy, jednak w ustawie zapisano możliwość przedłużenia tego terminu – w drodze rozporządzenia – przez Radę Ministrów.

Mikropożyczka na bieżącą działalność

Kolejnym mechanizmem wsparcia, oferowanym w ramach Funduszu Pracy, jest pożyczka do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Aby ją otrzymać, należy złożyć wniosek do właściwego urzędu pracy. Co istotne, pożyczki przysługują samozatrudnionym, którzy rozpoczęli działalność przed 1 marca. Na wniosek przedsiębiorcy pożyczka – razem z odsetkami – może podlegać umorzeniu, pod warunkiem, że przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia działalność gospodarcza została utrzymana. Kwota umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu.

Zwolnienie z ZUS na trzy miesiące

Jedno z rozwiązań, najczęściej wybieranych przez małych przedsiębiorców, także samozatrudnionych, jest zwolnienie z opłacania składek ZUS za 3 miesiące: od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zaległy podatek rozłożony na raty

W ramach Tarczy antykryzysowej przewidziano również możliwość rozłożenia zaległego podatku na raty. Ma to pomóc w utrzymaniu płynności finansowej. By skorzystać z tego rozwiązania, należy złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego, który oceni, czy w danej sytuacji pomoc może zostać udzielona.

Dodaj ogłoszenie