Rejestr BDO od 1 stycznia 2020 r. Kto powinien wpisać się do rejestru, jak uzyskać wpis, jakie są opłaty i kary?

Urszula Baumann
Urszula Baumann
Lekarz, fryzjer, fizjoterapeuta, mechanik samochodowy, sklepikarz, kosmetyczka… Lista osób, które do końca 2019 r. powinny znaleźć się w rejestrze BDO jest długa. Nie wszyscy o tym wiedzą, a kary są drakońskie.

Od 1 stycznia 2020 r. znaczna grupa przedsiębiorców będzie musiała prowadzić ewidencję i sprawozdawczość odpadów. Dlatego do końca roku powinni wpisać się do elektronicznego Rejestru BDO.

Czym jest Rejestr BDO

Rejestr BDO to Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić - od 1 stycznia 2020 r. elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Obowiązek także dla firm jednoosobowych

Obowiązek dotyczy nie tylko dużych firm, ale też osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które wytwarzają śmieci nie będące zwykłymi odpadami komunalnymi.

Do tej pory przedsiębiorcy podpisywali umowy na ich odbiór, od 2020 r. będą musieli prowadzić ewidencję odpadów i wystawiać karty przekazania w elektronicznym systemie BDO.

Olbrzymie kary

Przedsiębiorcom, którzy nie dopełnią formalności, grozi kara administracyjna od 5 tys. do nawet miliona złotych. Na dodatek nikt od nich nie odbierze odpadów.

Kto musi złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO

Obowiązkiem wpisu do Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Oto lista przykładowych podmiotów, które są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru BDO:

 • sklepy spożywcze
 • sklepy wielkopowierzchniowe
 • firmy budowlane, remontowe
 • gabinety lekarskie
 • gabinety stomatologiczne
 • gabinety kosmetyczne
 • zakłady fryzjerskie
 • producenci baterii i akumulatorów
 • producenci pojazdów
 • producenci opakowań
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi
 • warsztaty samochodowe
 • warsztaty rzemieślnicze
 • zakłady produkcyjne
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Szczegółową listę podmiotów, które muszą być wpisane do Rejestru BDO, można znaleźć na stronie biznes.gov.pl

Jak uzyskać wpis do Rejestru BDO

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wpis do rejestru osobiście albo listownie, skorzystaj z formularza zamieszczonego na stronie biznes.gov.pl. Sprawdź też, jakie dokumenty musisz dołączyć. Za pośrednictwem tej strony możesz też sprawę załatwić przez internet.

Opłata rejestrowa

Opłatę rejestrową zapłać na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, w kwocie:

 • 100 zł – jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą
 • 300 zł – jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą

Opłata rejestrowa obowiązuje przedsiębiorców:

 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli
 • wprowadzających baterie lub akumulatory
 • wprowadzających pojazdy
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzających na terytorium kraju opony
 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe
 • Jeżeli prowadzisz działalność podlegającą wpisowi do Rejestru BDO w więcej niż jednym zakresie - jesteś zobowiązany do wpłaty jednej, najwyższej opłaty rejestrowej.

Więcej szczegółów na stronie biznes.gov.pl

Co z małymi i średnimi firmami? Jest wyjaśnienie ministra klimatu

Na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, minister klimatu opublikował objaśnienia. Poniżej przytaczamy treść pisma.
Wpis do Rejestru BDO
Dla wytwórców odpadów obowiązek uzyskania wpisu do rejestru stanowiącego część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej „BDO” ) jest związany z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. Podmioty zwolnione całkowicie z ewidencji odpadów nie podlegają wpisowi do Rejestru-BDO. Wytwórcy odpadów objęci częściowymi zwolnieniami z prowadzenia ewidencji odpadów (ewidencja uproszczona) są obowiązani uzyskać wpis do Rejestru-BDO.

Zwolnienia wynikające wprost z ustawy o odpadach
Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy niektórych kategorii wytwórców odpadów:
1) wytwórców odpadów komunalnych,
2) wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy
te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
3) wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu w związku z posiadaniem decyzji w zakresie wytwarzania odpadów.

Oprócz wytwórców odpadów ustawa o odpadach zwalnia całkowicie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów niektóre podmioty gospodarujące odpadami.

Zwolnienia całkowite z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów dotyczą:
1) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które
wykorzystują odpady na potrzeby własne;
2) podmiotów organizujących nieprofesjonalne zbieranie odpadów.

Odpady z biur i drobnej działalności gospodarczej
Odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o charakterze i składzie podobnym do powstających w gospodarstwach domowych, niezawierające odpadów niebezpiecznych, mogą być potraktowane jako odpady
komunalne (np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe). W związku z tym podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych.

Jako odpady komunalne można potraktować również zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych.

Jako wytwórca odpadów komunalnych taki podmiot nie wpisuje się w zakresie wytwarzania tych odpadów do Rejestru-BDO.

Odpady posiadające właściwości niebezpieczne, pochodzące z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, nie mogą być uznane za odpady komunalne. Wytwórcy tych odpadów nie są objęci zwolnieniami w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów, chyba że takie zwolnienie będzie określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431).

Jeżeli ilości odpadów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, zostaną przekroczone, wytwórca odpadów podlega wpisowi do Rejestru-BDO.

Zwolnienia wynikające z rozporządzenia
Kolejne zwolnienia dotyczą rodzajów odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431), o ile nie przekraczają rocznie ilości określonych w tym rozporządzeniu. Wytwórcy odpadów wymienionych w tym rozporządzeniu, nieprzekraczających podanych w nim ilości, nie prowadzą w ogóle ewidencji odpadów, nie podlegają zatem obowiązkowi uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO.

Odpady powstające w wyniku świadczenia usług Za odpady powstające w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw odpowiada podmiot, który świadczy usługę. Podmiot wykonujący usługę jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do rejestracji w Rejestrze-BDO i do prowadzenia ewidencji w BDO. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy umowa o świadczenie usługi inaczej określa odpowiedzialność za wytworzone odpady.

Nieprofesjonalne zbieranie odpadów
Sklepy, szkoły, urzędy, które przyjmują odpady o charakterze poużytkowym lub odpady opakowaniowe, jest nieprofesjonalnym zbierającym te odpady. Pojęcie nieprofesjonalnego zbierania precyzuje art. 45 ust. 1 pkt 1ustawy o odpadach, a warunki jakie musi spełniać ten podmiot – art. 45 ust. 2 tej ustawy. Za odpady o charakterze poużytkowym (pokonsumpcyjnym) w przypadku drobnej działalności gospodarczej i biurowej można uznać zarówno niektóre odpady komunalne, jak i odpady niebezpieczne (drobny sprzęt elektryczny lub elektroniczny jak świetlówki, laptopy, monitory – typu użytkowanego również w gospodarstwach domowych). Ponieważ prowadzący nieprofesjonalne zbieranie odpadów jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów, podmiot przekazujący do niego odpady może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku wystawiania karty przekazania odpadów (dalej „KPO”).

Możliwość ta wynika z art. 69 ust. 4 ustawy o odpadach – przepis ten dopuszcza niesporządzanie KPO, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów, tak jak w tym przypadku sprzedawca będący nieprofesjonalnym zbierającym odpady, nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów.

Przypadek szczególny – zbieg zwolnień z prowadzenia ewidencji odpadów

Art. 69 ust. 4 ustawy o odpadach nie zwalnia z całości ewidencji, tylko z KPO. W niektórych przypadkach wytwórca odpadów może być zwolniony z prowadzenia karty ewidencji odpadów – przypadki te wskazuje art. 71 ustawy o odpadach. Jeżeli wytwórca odpadów wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie lub wytwarza odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie – może prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów, tj. wyłącznie w postaci KPO.

Jeżeli oba te zwolnienia zachodzą jednocześnie tj. nie zostały przekroczone roczne ilości uprawniające do prowadzenia tylko KPO, a jednocześnie ze względu na przekazywanie odpadów do sprzedawcy lub innego nieprofesjonalnego zbierającego odpady wytwórca
odpadów jest zwolniony z wystawienia KPO – wytwórca odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w pełnym zakresie.

Oznacza to, że w tym samym zakresie nie podlega również wpisowi do Rejestru-BDO. Jeżeli jest to wytwórca odpadów, który wyłącznie wytwarza odpady objęte wyżej opisanymi zwolnieniami z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w ogóle nie podlega obowiązkowi uzyskania wpisu do Rejestru-BDO.

Przejęcie obowiązków wytwórcy odpadów
Art. 28 ustawy o odpadach pozwala na przejęcie obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów przez podmiot, który nie jest ich wytwórcą.

Podmiot przejmujący obowiązki wytwórcy odpadów ma zapewnić postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z ustawą o odpadach. Przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Z ww. przepisu mogą skorzystać podmioty świadczące usługi czy prowadzące działalność handlową w tym samym obiekcie jak np. centrum handlowe.

Po przejęciu praw i obowiązków od wytwórcy odpadów, prowadzenie ewidencji odpadów i uzyskanie wpisu do Rejestru-BDO jako wytwórca odpadów odpowiada podmiot, który przejął te obowiązki.

Dotyczy to przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu (przy czym pojęcie lokalu można odnieść nie tylko do pojedynczego lokalu ale także większej ich liczby).

Dopuszcza się w takim przypadku przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z wytwórców odpadów prowadzących działalność w szeroko rozumianym wspólnym lokalu lub na rzecz wynajmującego lokal. Zarządzający nieruchomością jako wynajmujący lokal może przejąć odpowiedzialność za odpady powstające w związku z działalnością handlową lub usługową prowadzoną w centrum handlowym.

Rejestracja w BDO jednostek handlu oferujących torby z tworzyw sztucznych
Obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO dotyczy podmiotów prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, z późn. zm.). Takie jednostki nie prowadzą ewidencji odpadów w BDO, a jedynie sprawozdawczość (informacja poniżej).

Obowiązek rejestracji w BDO nie dotyczy tych prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, którzy nie oferują klientom toreb na zakupy wykonanych z tworzywa sztucznego.

Bardzo lekkie torby na zakupy z tworzyw sztucznych tzw. zrywki nie podlegają opłacie recyklingowej, a więc sklepy, które oferują wyłącznie takie torby również nie podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru BDO.

Obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO dla tej kategorii podmiotów został wprowadzony z dniem 1 września 2019 r., z tym, że podmioty funkcjonujące są obowiązane złożyć wniosek o taki wpis do 31 grudnia 2019 r.

Sprawozdawczość
Składanie rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami dotyczy wyłącznie wytwórców obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów. Jeżeli wytwórca w zakresie wszystkich wytwarzanych przez siebie odpadów jest całkowicie zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie ciąży na nim obowiązek składania rocznych sprawozdań. Częściowe zwolnienie z ewidencji odpadów (np. uproszczona ewidencja odpadów) nie zwalnia z obowiązku składania sprawozdań.

Na prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową, ciąży z kolei obowiązek składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Obowiązek ten nie jest związany z obowiązkiem ewidencji odpadów,tylko z obowiązkiem pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Zobacz wideo: Recykling, czyli jak zrobić coś z niczego

wideo: Dzień Dobry TVN

Wideo

Materiał oryginalny: Rejestr BDO od 1 stycznia 2020 r. Kto powinien wpisać się do rejestru, jak uzyskać wpis, jakie są opłaty i kary? - Gazeta Lubuska

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 33

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

C

G
Gość
9 grudnia, 13:23, M:

Dzień dobry. Czy autor artykułu mógłby podać powód/przyczynę/przepis dla którego zakład fryzjerski, kosmetyczny musi się zarejestrować?

19 grudnia, 08:05, Gość:

Jak wyjaśnia minister klimatu, z obowiązku zwolnieni są wytwórcy odpadów komunalnych. A za takie można uznać odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o ile przypominają te powstające w gospodarstwach domowych, czyli np. nie zawierają odpadów niebezpiecznych. Jest to zatem np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

"W związku z tym podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej takich jak np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych" - pisze w objaśnieniu minister klimatu.

złodzieje chyba zamknę firmę i trza iść na zapomogę

G
Gość
4 grudnia, 12:07, Gość:

kolejne zdzieranie i szukanie kasy, głosujcie dalej na pis...

i nikt mi nie powie, że to po to by wyeliminować szarą strefę, bzdura.

6 grudnia, 00:40, Gość:

Zgadzam się

6 grudnia, 18:39, Gość:

Takich firm podlegających wpisowi do rejestru jest 800 000. Kazda z nich będzie musiała płacić co rok 100 za bycie w rejestrze. Czyli damy PIS-owi dodatkowo 80 000 000 na ich obietnice. To nie PIS nam daje, sami sobie dajemy!!!!!

Zgadzam się

G
Gość
4 grudnia, 12:07, Gość:

kolejne zdzieranie i szukanie kasy, głosujcie dalej na pis...

i nikt mi nie powie, że to po to by wyeliminować szarą strefę, bzdura.

6 grudnia, 00:40, Gość:

Zgadzam się

6 grudnia, 18:39, Gość:

Takich firm podlegających wpisowi do rejestru jest 800 000. Kazda z nich będzie musiała płacić co rok 100 za bycie w rejestrze. Czyli damy PIS-owi dodatkowo 80 000 000 na ich obietnice. To nie PIS nam daje, sami sobie dajemy!!!!!

Proszę doczytać - nowe przepisy prawa unijnego... Ale rozumiem problemy czytania ze zrozumieniem.....

G
Gość
9 grudnia, 13:23, M:

Dzień dobry. Czy autor artykułu mógłby podać powód/przyczynę/przepis dla którego zakład fryzjerski, kosmetyczny musi się zarejestrować?

Jak wyjaśnia minister klimatu, z obowiązku zwolnieni są wytwórcy odpadów komunalnych. A za takie można uznać odpady powstające w ramach działalności biurowej lub innej drobnej działalności gospodarczej, o ile przypominają te powstające w gospodarstwach domowych, czyli np. nie zawierają odpadów niebezpiecznych. Jest to zatem np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe.

"W związku z tym podmioty prowadzące drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej takich jak np. strzykawki, skalpele) są zwolnione z wpisu do rejestru BDO jako wytwórcy odpadów komunalnych" - pisze w objaśnieniu minister klimatu.

G
Gość
4 grudnia, 12:07, Gość:

kolejne zdzieranie i szukanie kasy, głosujcie dalej na pis...

i nikt mi nie powie, że to po to by wyeliminować szarą strefę, bzdura.

6 grudnia, 00:40, Gość:

Zgadzam się

6 grudnia, 18:39, Gość:

Takich firm podlegających wpisowi do rejestru jest 800 000. Kazda z nich będzie musiała płacić co rok 100 za bycie w rejestrze. Czyli damy PIS-owi dodatkowo 80 000 000 na ich obietnice. To nie PIS nam daje, sami sobie dajemy!!!!!

O ile się orientuję to nakaz Uni.. czyli wina Tuska!

G
Gość
18 grudnia, 12:51, obywatel RP:

A kto to będzie sprawdzał ??? Pan Prezes z Kaczogrodu ???

Olać temat , kolejny jakiś bubel..

Ogólnie to raczej wina Tuska! He he

o
obywatel RP

A kto to będzie sprawdzał ??? Pan Prezes z Kaczogrodu ???

Olać temat , kolejny jakiś bubel..

G
Gość
5 grudnia, 0:31, obywatel:

POLSKA MISTRZEM POLSKI.

Na co nasze podatki idą? Chyba z podatków powinny być sprzątane śmieci...a tymczasem...płać podatki, myj śmieci (bardzo to EKO zachowanie...), segreguj odcieniami i zapachem, płać za to dodatkowo prywatnej firmie, przyjmij karę za niesegregowane śmieci sąsiadów i jeszcze jako przedsiębiorca (zwłaszcza w usługach!!!) płać dodatkowo za wywóz śmieci których nie masz (ale urzędnik wie że masz i wie ile).

Brawo biało-czerwoni....

6 grudnia, 0:39, [wulgaryzm]ony:

Masakra.... Mam jedna osobowa działalność i praktycznie nie mam smieci z usług.... Ale nie musisz je rejestrować... Pytam sie co....... Pojemnik który zapełnienie raz na trzy lata...... Chore masakra

Jeżeli debil debila pogania, to nic mądrego nie nagania.

500 kosztuje, a głąby sami nie wiedzą o co chodzi, ponieważ jak się wczytasz w ten stek bzdur, to sprzeczność goni sprzeczność.

G
Gość
5 grudnia, 14:45, 1234:

Masakra tak sobie mysle że Rosjanie będą wybawcami tego uciemiężonego narodu spod tego jarzma koryta naszego

11 grudnia, 16:54, Gość:

Ta, rosjanie już nas wybawiali przez kilkadziesiąt lat. Głownie z pieniędzy i wolności

Wtedyu była większa wolność niż teraz.

G
Gość
5 grudnia, 14:45, 1234:

Masakra tak sobie mysle że Rosjanie będą wybawcami tego uciemiężonego narodu spod tego jarzma koryta naszego

Ta, rosjanie już nas wybawiali przez kilkadziesiąt lat. Głownie z pieniędzy i wolności

G
Gość
9 grudnia, 16:48, Gość:

Lepiej chyba zamknąć firmę i biegiem po zasiłek i żyć jak król....

Niestety to prawda jest. Kłody pod nogi na każdym kroku. Takie same obowiązki nakładają na mikroprzedsiębiorców co na wielomilionowe koncerny - chore.

G
Gość

Lepiej chyba zamknąć firmę i biegiem po zasiłek i żyć jak król....

G
Gość

Co za debilizm. Kolejne gó... które nie robi nic dobrego, marnuje tylko czas i pieniądze firm - tych które utrzymują ten burdel. I tak kolejne obowiązki z d... kolejne kary i kolejne okradanie firm, bo trzeba jakos przeciez wybrnac z obietnic wyborczych, a środkow brak

M
M

Dzień dobry. Czy autor artykułu mógłby podać powód/przyczynę/przepis dla którego zakład fryzjerski, kosmetyczny musi się zarejestrować?

Dodaj ogłoszenie