Regulamin konkursu pod nazwą „Test wiedzy o sportach motorowych”

red

REGULAMIN KONKURSU Pod nazwą „Test wiedzy o sportach motorowych”

Art.1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Test wiedzy o sportach motorowych" zwany dalej „Konkursem”.
2.Organizatorem Konkursu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł zwana dalej „Organizatorem”.
3.Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności osoby biorące udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
4.Regulamin Konkursu znajduje się w formularzu w artykule dotyczącym Konkursu, zamieszczonym w jednym, dowolnym, wybranym przez Uczestnika Serwisie (patrz Art.2 ust.7)

Art.2 Definicje

1.Regulamin Konkursu - regulamin określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.
2.Konkurs - Konkurs pod nazwą „Test wiedzy o sportach motorowych” organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.
3.Komisja Konkursowa - powołana przez Organizatora Komisja w składzie 3 (trzech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłonienia Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.
4.Uczestnik - Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w Regulaminie oraz dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie.
5.Zwycięzca - Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem Nagrody.
6.Zadanie Konkursowe – polega na rozwiązaniu testu, składającego się z 10 pytań zamkniętych i 1 otwartego dotyczących sukcesów sportowych oraz wydarzeń wspieranych przez ORLEN Team.
7.Serwis - motofakty.pl, sportowy24.pl, oraz dowolny serwis naszemiasto.pl lub dowolny serwis regionalny należący do Organizatora.

Art.3 Uczestnicy Konkursu

1.Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:
a.Wypełnienia formularza zamieszczonego w artykule dotyczącym Konkursu, zamieszczonym w jednym, dowolnym, wybranym przez Uczestnika Serwisie (Art.2 ust.7), co wymaga podania następujących rzeczywistych danych Uczestnika:
1)Imię i Nazwisko,
2)Adres e-mail,
3)Numer telefonu.
b.Zaakceptowania niniejszego Regulaminu w formularzu zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu, zamieszczonym w jednym, dowolnym, wybranym przez Uczestnika Serwisie (Art.2 ust.7) i wyrażenia w nim zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, o których mowa w lit. a powyżej, w sposób określony w niniejszym formularzu, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
c.Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów wyłonienia zwycięzców, poinformowania ich o wygranej oraz wysyłki nagród.
d.Poprawnego rozwiązania pytań Konkursowych oraz udzielenia autorskiej, kreatywnej, nieszablonowej, poprawnej językowo odpowiedzi na pytanie otwarte.
2.W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:
a.Ukończyły 18. rok życia,
b.Mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
c.Zaakceptowały Regulamin Konkursu oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, o których mowa w ust. 1a niniejszego artykułu, w sposób określony w Serwisie, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie osobowych,
d.Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Art.4 Przebieg i zasady Konkursu

1.Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 23.04.2021 r. od godz. 8.00 do dnia 06.05.2021 r. do godz. 17:00:00.
2.Wszelkie informacje dotyczące niniejszego Konkursu będą opublikowane w artykułach oraz w formularzu Konkursowym dostępnym na stronach serwisów (Art.2 ust.7).
3.Celem Konkursu jest wyłonienie 10 (dziesięciu) Uczestników, którzy zdobędą najwięcej punktów, odpowiadając na 10 (dziesięć) pytań zamkniętych oraz udzielą najciekawszych odpowiedzi na 1 (jedno) pytanie otwarte zawarte w formularzu Konkursowym.
4.Pytania zamknięte punktowane są po 1 pkt. każde w przypadku udzielenia poprawnej odpowiedzi, a 0 pkt. w przypadku udzielenia odpowiedzi niepoprawnej, zaś pytanie otwarte punktowane będzie w skali od 1 do 10, gdzie im ciekawsza odpowiedź, tym więcej punktów może uzyskać Uczestnik. Odpowiedź musi być ciekawa, kreatywna, autorska, nieszablonowa, poprawna językowo i nie może być nigdzie wcześniej publikowana ani nagradzana.
5.W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników.
6.Brak odpowiedzi jest uważany za odpowiedź nieprawidłową.
7.Wynik Uczestnika stanowi suma uzyskanych punktów.
8.Na podstawie uzyskanych punktów zostanie stworzony ranking Uczestników, według którego będą przyznane nagrody, o których mowa w Art.5 niniejszego Regulaminu.
9.Jeden Uczestnik może posługiwać się w celu udziału w Konkursie formularzem otwartym przy użyciu jednego okna jednej przeglądarki internetowej.
10.Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie Konkursu niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet oraz zasad współżycia społecznego.
11.Zakazane jest korzystanie przez Uczestnika z jakiegokolwiek nieuprawnionego sposobu
wpływania na wyniki Konkursu, w szczególności przy użyciu oprogramowania
komputerowego, w tym pozwalającego na wzięcie udziału w Konkursie pod więcej niż jedną tożsamością, przy użyciu więcej niż jednego okna lub przeglądarki.

Art.5 Nagrody

1.Fundatorem nagród w Konkursie jest PKN Orlen.
2.Nagrodami w Konkursie jest 10 (dziesięć) takich samych gadżetów o wartości 160 zł netto każdy
3.Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.
4.Wartość pojedynczych nagród przyznanych Zwycięzcom nie przekracza 2000 zł i zgodnie z pkt. V ust. 1, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.
5.Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.
6.Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców na koszt Organizatora.

Art.6 Zasady przyznawania nagród

1.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 17.05.2021 r., a jego wyniki zostaną opublikowane na łamach Serwisów (Art.2 ust.7).
2.Komisja Konkursowa wyłoni 10 zwycięzców Konkursu, którzy otrzymają nagrody wymienione w Art.5 ust.1
3.Wyłaniając Zwycięzców, Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę liczbę zdobytych punktów przez Uczestnika, a przy przyznawaniu punktów zostanie rozpatrzona poprawność odpowiedzi na pytania zamknięte oraz ocena kreatywności, oryginalności i poprawności językowej odpowiedzi na pytanie otwarte.
4.W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie wykluczony z Konkursu.
5.Każdy ze Zwycięzców Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika w formularzu adres e-mail.
W ciągu 14 dni od dnia od otrzymania takiej wiadomości Zwycięzca powinien przekazać Organizatorowi informacje niezbędne do przekazania Nagrody, w szczególności adres korespondencyjny znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe dane Zwycięzca powinien przesłać do Organizatora wiadomości na adres e-mail laureat@polskapress.pl
6.W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust.5 powyżej danych niezbędnych do wysyłki nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną nagrodę zgodnie z powtórzoną procedurą wyłonienia Zwycięzców określoną Regulaminem.

Art.7 Postępowanie Reklamacyjne

1.Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane mailem na adres: laureat@polskapress.pl lub pocztą tradycyjną na adres Polska Press Sp. z o. o. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
2.Reklamacja powinna zawierać:
a.Dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja - Test wiedzy o sportach motorowych”;
b.Imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;
c.Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d.W przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis reklamującego.
3.Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
4.Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
5.Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6.Uczestnik ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art.8 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „Test wiedzy o sportach motorowych” **

NOTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Test wiedzy o sportach motorowych” włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
·naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
·podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,
·innym odbiorcom danych - fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
·sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w Konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w Konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia Konkursu.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.

Posiadasz prawo do:
·żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
·wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
·wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
·przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polacy najaktywniejsi w Europie

Wideo

Dodaj ogłoszenie