REGULAMIN KONKURSU "Akcja Ekologiczna Polska

Redakcja
Oto regulamin konkursu:

I. DEFINICJE
1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
a. Organizator - podmiot wskazany w punkt 2 poniżej;
b. Operatorzy Telefonii Komórkowej - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski;
c. Premium SMS - usługa w standardzie GSM, w ramach, której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty wyższej niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy;
d. Konkurs - Konkurs opisany w dalszej części niniejszego Regulaminu;
e. Abonent - Użytkownik sieci telefonii GSM zarówno w systemie abonamentowym jak systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej;
f. Uczestnik - Abonent biorący udział w Konkursie;
g. Laureat - osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie;
h. SMS zgłoszeniowy - to wiadomość SMS o treści EKO .xxx (gdzie xxx stanowi odpowiedź na pytanie konkursowe) , którą Uczestnik przesyła na numer 72355;
i. Komisja konkursowa - zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu. W skład Komisji konkursowej wchodzą Magdalena Chudzikiewicz, Paweł Pakosz, Małgorzata Burcewicz
j. Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. Organizatorem Konkursu jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, kod pocztowy: 02 - 672, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000002408, NIP 522-01-03-609.
2.1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 26.11.2012 r. do dnia 30.11.2012 r., przy czym rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród zakończą się do dnia 19 grudnia 2012 r.
2.5. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna opisana w pkt 2.7., która w okresie od 26.11.2012 r. od godziny 6:00 do 30.11.2011 r. do godziny 23:59 w dowolnym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wyśle SMS z odpowiedzią na pytanie konkursowe, które zostanie opublikowane w wymienionych dziennikach: Dziennik Polski, Kurier Lubelski, Polska Metropolia Warszawska, Polska Dziennik Łódzki , Polska Dziennik Bałtycki, Polska Gazeta Wrocławska, Polska Głos Wielkopolski, Polska Dziennik Zachodni, Polska Gazeta Krakowska.
2.6. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2.7. Z zastrzeżeniem pkt 2.11. poniżej Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego), która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
a. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
c. jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uważać będzie osobę, która w dniu wysłania zgłoszeniowego SMS-a ma ukończone 18 lat).
d. posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2.8. W celu uczestniczenia w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien posiadać aktywny, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej w Polsce, telefon komórkowy.
2.9. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestników w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych.
2.10. Przesłanie SMS-a z odpowiedzią na pytanie konkursowe jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
2.1211. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1. SMS z odpowiedzią na pytanie konkursowe o treści: EKO.xxx (gdzie xxx to odpowiedź na pytanie konkursowe) należy wysłać na numer 72355 z telefonu komórkowego (opłata za wysłanie 1 [jednego] SMS-a wynosi 2 zł + VAT / tj. 2,46 zł z VAT).
3.4. Nagrody w Konkursie będą przyznawane przez komisję konkursową autorom najciekawszych i najbardziej oryginalnych odpowiedzi. Nagrody zostaną przyznane autorom wybranych odpowiedzi, którzy spełnią wszystkie warunki konkursu.
3.5. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.
3.6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS-a do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego Organizatora.
3.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają SMS-a.
3.8. Czas nadesłania SMS-ów w Konkursie będzie rejestrowany przez system Organizatora.

IV. PULA NAGRÓD W KONKURSIE
4.1. Nagrodami w Konkursie są:
Iphone 4 black 16 GB o wartości 3999 zł brutto.

4.2. Laureatom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w niniejszym Regulaminie.

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE ORAZ NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
5.1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni spośród tych Uczestników, którzy spełnią wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.
5.2. Nagrodę wygra Uczestnik, którego odpowiedź zostanie wybrana przez Komisję konkursową
5.3. Organem sprawującym nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu oraz wyborem laureatów będzie powołana przez Organizatora wewnętrzna Komisja. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z niniejszym Konkursem.
5.4. Decyzje Komisji są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez Uczestnika roszczenia w postępowaniu reklamacyjnym.

VI. SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE PROMOCYJNYM
6.1. Z Laureatami Organizator skontaktuje się poprzez przesłanie wiadomości SMS informującej o wygranej najpóźniej w ciągu 5 dni od zakończenia konkursu Konkursu na numer telefonu komórkowego, z którego Laureat dokonał połączenia z numerem konkursowym 72355.
6.2. Laureat, który został poinformowany o nagrodzie zgodnie z punktem 6.1. otrzyma od Organizatora instrukcję dotyczącą warunków odbioru nagrody.
6.4. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176), przy czym, jeżeli w związku z wartością nagrody po stronie Zwycięzcy Konkursu powstaje obowiązek podatkowy, koszt podatku zobowiązany jest pokryć Laureat Konkursu przed wydaniem nagrody. Laureat zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi potwierdzenie uiszczenia należnego podatku.
6.5. W przypadku braku kontaktu z Laureatem z przyczyn leżących po stronie Laureata w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu traci on prawo do nagrody. W takim przypadku nagroda przepada na rzecz Organizatora.
6.6. Warunkiem uzyskania prawa do nagród jest przesłanie na adres Polskapresse Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41,02 - 672 Warszawa w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o wygranej wypełnionych dokumentów, o których Zwycięzca poinformowany zostanie w SMS-ie oraz podczas rozmowy telefonicznej. Decyduje data otrzymania ww. informacji i dokumentów przez Organizatora. Uczestnik, który nie prześle wymaganych informacji oraz dokumentów we wskazanym terminie, traci prawo do nagrody. W takim przypadku przepada i pozostaje w dyspozycji Organizatora.
6.7. Laureat zobowiązany jest podpisać protokół odbioru nagrody, który firma kurierska przekaże Organizatorowi. Podczas odbioru Nagrody Laureat winien jest okazać dowód osobisty w celu potwierdzenia zgłoszonych przez niego danych.
6.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez nagrodzonego Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych danych - uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
6.9 Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do odbioru przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
6.10 W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty jej równowartości, ani pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Zwycięzcę Konkursu.

VII. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
7.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres Polskapresse Sp. z o.o., jednakże nie później niż do 30 19 grudnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).
7.2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika i numer telefonu, z którego został wysłany SMS, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
7.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję o której mowa w pkt. 5.3. w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Komisji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej, a w szczególności zniszczenie, uszkodzenie, a także nieterminowe doręczenie lub brak doręczenia reklamacji.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
8.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach SMS-owych określonych w niniejszym Regulaminie. Organizator nie ponosi także odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem, których Uczestnicy przesyłają SMS-y. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy, której przeprowadzany jest Konkurs, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych.
8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości wydania nagród Laureatom z powodu:
-nieprawidłowego wysłania SMS-a,
-niemożliwości kontaktu z Laureatem;
-niedotrzymania przez Uczestnika terminów wskazanych przez Organizatora w niniejszym Regulaminie w szczególności terminów nadsyłania SMS-ów oraz terminów nadsyłania danych osobowych niezbędnych do wydania nagrody;
-odmowy przyjęcia nagrody przez Laureata;
-niemożności odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu;
-opóźnień lub jakiekolwiek przeszkód w wydaniu nagrody spowodowanych siłą wyższą.
8.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych.
8.4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących prawa własności do posiadanych telefonów komórkowych, z których Uczestnicy wysyłają SMSy. Uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z pkt. 6.3. Regulaminu Konkursu.

IX. DANE OSOBOWE
9.1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie.
Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości
41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach
marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach
statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

9.2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania
i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do
przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi
na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście
zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.

9.3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża
nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery
telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i
usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów
współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

9.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w
konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Regulamin dostępny będzie w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. , na stronach internetowych: www.polskatimes.pl oraz www.dziennikpolski.pl
10.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
10.3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
10.4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS.
10.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O ewentualnych zmianach Regulaminu Uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez stronę strony www.polskatimes.pl oraz www.dziennikpolski.plwww.telemagazyn.pl.

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

A
Agnes
Coś ucichło o tym konkursie...
Dodaj ogłoszenie