Podatek od pożyczki prywatnej: kto i kiedy płaci, ile wynosi?

Materiał powstał we współpracy z vivus.pl
Pożyczając pieniądze od rodziny czy znajomych zaciągamy tzw. pożyczkę prywatną. Często nie jesteśmy świadomi, że od niej również musimy zapłacić odpowiedni podatek. A zatem kto i kiedy powinien liczyć się z dodatkowymi kosztami oraz ile może wynieść podatek od pożyczki prywatnej?

Co to jest pożyczka prywatna?

Pożyczka prywatna to pożyczka zaciągana przez osobę fizyczną. Pożyczkodawcą może być inna osoba fizyczna, np. ktoś z rodziny lub znajomych, może nim być również firma lub organizacja. Na pewno jednak nie ma tu pośredników. Kształt umowy pożyczki prywatnej, zasady i termin spłaty ustalane są pomiędzy stronami. Najczęściej pożyczka prywatna kojarzy nam się z pożyczaniem gotówki od rodziny i znajomych. Jednak istnieje również coraz więcej portali zrzeszających osoby prywatne, inwestorów dysponujących kapitałem. Trzeba się przygotować na to, że może być wymagane zaświadczenie o dochodach lub zabezpieczenie pożyczki w postaci weksla, samochodu czy nieruchomości.

Co to jest pożyczka prywatna i jakie są jej rodzaje – dowiedz się więcej >>

Co powinna zawierać umowa pożyczki prywatnej

Każda umowa, której przedmiotem jest pożyczka, powinna być zawierana na piśmie. Dzięki temu jest ona zabezpieczona prawnie (mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego), a przedmiot i dokładne warunki umowy są znane obydwu stronom w momencie jej podpisywania.

W przypadku umowy pożyczki prywatnej jest to wskazane szczególnie, kiedy pożyczamy większą kwotę (powyżej 1000 zł) od niespokrewnionych z nami osób. Powinniśmy w niej zawrzeć m.in. informacje dotyczące kwoty i warunków spłaty oraz dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy wraz z datą zawarcia umowy i czytelnymi podpisami obydwu stron, które w przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości, pomogą rozstrzygnąć spór między pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą.

Pożyczka prywatna - co powinna zawierać umowa pożyczki prywatnej? Sprawdź >>

Czy od każdej pożyczki płaci się podatek?

To, że umowy pożyczki podlegają opodatkowaniu wynika z artykułu pierwszego Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu nie podlega jednak pożyczka w instytucji pozabankowej.

Kiedy trzeba zapłacić podatek od pożyczki - infografika

Pożyczka a podatek - kto płaci podatek od pożyczki prywatnej?

Obowiązek zapłaty podatku od pożyczki prywatnej leży po stronie pożyczkobiorcy. To on jest zobowiązany do zapłaty określonej kwoty, jeśli obowiązek podatkowy istnieje.

W jego gestii jest również złożenie deklaracji PCC-3 do odpowiedniego organu podatkowego oraz obowiązek udokumentowania (potwierdzenia wpływu na konto środków) otrzymania pożyczki.

Jaki podatek od pożyczki prywatnej - ile wynosi?

Wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dla umów pożyczek prywatnych zmieniła się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tą zmianą, stawka PCC została obniżona z 2% do 0,5% kwoty pożyczki.

Oznacza to, że wysokość podatku od pożyczki prywatnej w przypadku transakcji zawartych po 1 lipca 2019 wynosi 0,5% kwoty pożyczki (dla zawartych przed 1 lipca 2019 kwota podatku wynosi 2%).

Warto zaznaczyć, że po zmianach stawka ta jest niezmienna niezależnie od rodzaju podmiotów będących stronami zawieranej umowy pożyczkowej.

Stawka podatku PCC od pożyczki prywatnej

PCC termin – do kiedy złożyć deklarację

Deklarację PCC-3 należy złożyć w terminie 14 dni od dokonania czynności – w tym wypadku zaciągnięcia pożyczki.

Po zmianach wprowadzonych 1 lipca 2019 istnieje również możliwość złożenia zbiorczej deklaracji PCC-4 dla podatników, którzy dokonali minimum 3 czynności cywilnoprawnych w miesiącu. Jest jednak pewien warunek – czynności te powinny nastąpić po sobie w terminie do 14 dni.

Na złożenie zbiorczej deklaracji PCC-4 podatnik ma czas do 7. dnia następnego miesiąca.
Deklarację można złożyć osobiście, elektronicznie na stronie Ministerstwa Finansów, może też przesłać ją listem poleconym.

Termin zapłaty PCC

Podatek należy uiścić najpóźniej w terminie do 14 dni od daty dokonania czynności cywilnoprawnej. Opłaty można dokonać online wykonując przelew do Urzędu Skarbowego odpowiadającego naszemu miejscu zamieszkania.

Podatek PCC a pozabankowa pożyczka prywatna – co należy wiedzieć? >>

Pożyczka a PCC - kiedy jesteśmy zwolnieni z podatku od czynności cywilnoprawnych?

W przypadku pożyczki prywatnej to, czy od pożyczki będziemy odprowadzać podatek, zależy od tego, z kim dokładnie zawieramy umowę o pożyczkę i na jaką kwotę jest zaciągane zobowiązanie.

Pożyczka prywatna od rodziny – czy od pożyczki płaci się podatek

W przypadku pożyczki prywatnej od rodziny będziemy zwolnieni z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) jeśli spełnione zostaną dwa warunki:

  • pożyczkodawca należy do I grupy podatkowej: małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnukowie, prawnukowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie;
  • kwota pożyczki od jednej z wymienionych osób nie przekracza 9637 zł w okresie 5 lat.

Jeśli chcemy pożyczyć od jednej z powyższych osób kwotę wyższą niż 9637 zł jesteśmy zobowiązani do złożenia deklaracji PCC-3 do odpowiedniego organu podatkowego, w określonym terminie – wtedy również nie zapłacimy podatku od pożyczki.

Stawka podatku PCC od pożyczki prywatnej

[scPożyczka prywatna od osoby niespokrewnionej - czy trzeba płacić podatek od pożyczki?
Nieco inaczej wygląda kwestia pożyczek prywatnych od osób, z którymi nie jesteśmy spokrewnieni. Pożyczki te również mogą podlegać zwolnieniu z podatku, ale tylko pod pewnymi, określonymi w ustawie, warunkami:

  • kwota pożyczki nie może być wyższa niż 1000 zł w okresie 3 lat,
  • pożyczki są udzielone przez przedsiębiorców, którzy nie mają siedziby na terenie Polski, ale prowadzą działalność w zakresie kredytowania lub udzielania pożyczek,
  • pożyczki pochodzą z kas lub funduszów zakładowych i pokrewnych,
  • pożyczki z funduszów celowych utworzonych w drodze ustawy,
  • pożyczki, które są udzielane przez wspólnika lub akcjonariusza w spółce kapitałowej.

Które pożyczki podlegają opodatkowaniu

Dlaczego należy udokumentować pożyczkę prywatną - jak należy to zrobić?

Pożyczkę prywatną, która podlega opodatkowaniu, należy bezwzględnie udokumentować w Urzędzie Skarbowym – najlepiej składając potwierdzenie wpływu na rachunek bankowy. Jeśli urząd dowie się, że pożyczka prywatna została zaciągnięta, a należny podatek nie został uiszczony ( 2% kwoty pożyczki dla transakcji zawartych przed 1 lipca 2019 lub 0,5% kwoty pożyczki dla transakcji po 1 lipca 2019) może nas ukarać tzw. sankcyjną stawką podatku w wysokości 20% zaciągniętego zobowiązania.

Jakie możliwe koszty oprócz podatku wiążą się z pożyczką prywatną?

Każda pożyczka wiąże się z dodatkowymi kosztami, nie tylko tymi na rzecz państwa, czyli podatkowymi. Pożyczki prywatne, szczególnie te zawierane z osobami niespokrewnionymi, będą miały określone oprocentowanie oraz szczegółowe warunki spłaty (również klauzule mówiące o karach za brak terminowej spłaty). Jako że warunki takich umów regulowane są przez osoby udzielające pożyczki, a sama pożyczka podlega Kodeksowi Cywilnemu (czyli żaden organ państwowy nie kontroluje z urzędu takich transakcji) należy pamiętać, że udzielanie tego typu pożyczek od prywatnych inwestorów wiąże się z ryzykiem i może być źródłem nadużyć.

Co składa się na koszty, umowę i podatek? Obszerny poradnik o zasadach pożyczki od osoby prywatnej >>

Alternatywą dla pożyczek prywatnych mogą być pożyczki pozabankowe, udzielane przez bezpieczne i sprawdzone firmy pożyczkowe tj. VIVUS. To nie tylko bezpieczna, międzynarodowa organizacja, ale również gwarancja tego, że każda transakcja jest regulowana prawnie, więc pożyczka jest bezpieczna. VIVUS należy też do Polskiego Związku Firm Pożyczkowych, co dodatkowo podkreśla bezpieczeństwo , etykę działania i solidność usług, z których korzystają klienci.

Dodaj ogłoszenie