Polska

  Żmigród

  Nowoczesne Centrum Przesiadkowe Park&Ride
  Prace nad projektowaniem inwestycji rozpoczęły się w listopadzie 2015 roku. W marcu 2017 r. Żmigród obiegła wiadomość o uzyskanym 85% dofinansowaniu w wysokości ponad 2 300 000 zł na budowę Park&Ride (całkowita wartość projektu szacowana jest na 2 700 000 zł).
  Podjęcie działaj projektowych, zostało możliwe po podpisaniu umowy dzierżawy z PKP S.A. Następnie, w wyniku przeprowadzonego zapytaniu ofertowego, wybrano projektantów - firmę KOSIK Autorską Pracownie Architektury Agnieszka Kosik-Wolny z Wrocławia. Nadeszła pora na negocjacje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z Polskimi Kolejami Polskimi, którzy w rezultacie zatwierdzili koncepcję projektu. Nie był to koniec zmagań Burmistrza Gminy Żmigród i jego zespołu, przed którym stanęło zadanie przygotowania szczegółowej dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę, a także dofinansowania.
  Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz uzbrojenie w niezbędną architekturę techniczną i elementy małej architektury, w celu prawidłowego funkcjonowania węzła przesiadkowego, łączącego komunikację samochodów indywidualnych, komunikację publiczną autobusową, rowerową i pieszą z komunikacją kolejową. W ramach zadania powstanie: 89 miejsc parkingowych dla samochodów, 100 miejsc postojowych dla rowerów, w tym 50 pod zadaszeniem, stanowisko do ładowania pojazdów elektrycznych, ławki dla podróżnych, oświetlenie, ogrodzenie i kosze, nasadzenia i piękna zieleń. Projekt realizowany jest w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Parkujemy samochód, rower - i jedziemy dalej komunikacją publiczną. Szacujemy, że w październiku 2018 r. będziemy mogli korzystać z nowego miejsca.

  Modernizacja tzw. kolektora w Żmigrodzie
  Gmina Żmigród w 2017 roku otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. W ramach otrzymanych środków finansowych zrealizowana została inwestycja drogowa pn. Budowa drogi gminnej pomiędzy ulicami Rybacka - Wiejska w Żmigrodzie w celu poprawy dostępności komunikacyjnej i zwiększenia bezpieczeństwa. Wartość zadania wyniosła ponad 860 tys. zł, z czego otrzymana dotacja z budżetu państwa wyniosła 422.427,31 zł. Ponadto zadanie zostało zrealizowane we współpracy z partnerem Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o., które wniosło wkład finansowy w wysokości 212.058,51 zł.
  W ramach inwestycji powstała nowa droga z nawierzchnią z kostki betonowej, miejsca parkingowe, chodniki, ciąg pieszo rowerowy, oświetlenie terenu, a także ławki, nasadzenia i zieleń.

  Projekt inwestycji zagospodarowania terenu nad reką Sąsiecznica
  W marcu 2015 r. Gmina Żmigród we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ogłosiła konkurs dla studentów z Instytutu Architektury Krajobrazu na najlepsze zagospodarowanie nabrzeży i terenów, okalających rzekę Sąsiecznica w Żmigrodzie, którego laureatem został zespół w składzie: Karolina Gadawska i Magdalena Janus.
  Gmina Żmigród zleciła Uniwersytetowi Przyrodniczemu we Wrocławiu opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, która realizowana była przez dr inż. arch. Annę Bocheńską-Skałecką i dr. inż. Ewę Walter.
  W między czasie pojawiła się możliwość aplikowania o dotację unijną na realizację powyższego zadania, które otrzymało nazwę „Żmigrodzkie ogrody ochroną bioróżnorodności nad rzeką Sąsiecznica”. 30 czerwca 2016 r. Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski złożył wniosek o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, który został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski i otrzymał dofinansowanie. Wartość otrzymanej dotacji wynosi 2 720 729,30 zł, a szacunkowa wartość całego zadania to 3 320 858,00 zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2017 roku, a oficjalne otwarcie nastąpiło 3 września 2018 r.
  Podstawowym celem projektu było zwiększenie bioróżnorodności. Zostały wymodelowane zagłębienia i stworzono system niecek retencyjnych dla okresowych wylewów oraz posadzono rośliny zgodne z naturalnym siedliskiem. Ponadto powstały miejsca rekreacyjne, „punkty widokowe”, platformy dla wędkarzy, przestrzeń dla psów i plaża z edukacyjnymi elementami małej architektury, czyli ławkami, murem otaczającym ujście kanału, koszami na śmieci i na psie odpadki, stojaki na rowery, elementy dekoracyjne (pnie i konary), siedziska na skarpie oraz tablice edukacyjne i informacyjne.

  Prawie 1,5 mln zł dotacji na przebudowę Przedszkola w Żmigrodzie!
  Szereg sukcesów Gminy Żmigród w pozyskiwaniu środków zewnętrznych rozpoczął się 29 września 2016 r., kiedy Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na inwestycje przedszkolne.
  Projekt Gminy Żmigród pn.”Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu „Zielona Dolina” w Żmigrodzie w ramach kompleksowej przebudowy i modernizacji przedszkola” uzyskał blisko 1,5 mln zł dotacji (85% wartości zadania), został najwyżej oceniony przez komisję i zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej. Całkowita wartość projektu szacowana jest na 1,8 mln zł.
  W ramach zadania przebudowano wnętrza Przedszkola „Zielona Dolina”, dzięki czemu powiększyło się ono o 29 nowych miejsc przedszkolnych. Ponadto powstały dwa dodatkowe oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-4 lata. Po realizacji zadania w przedszkolu łącznie jest 12 oddziałów (było 10), a liczba możliwych do przyjęcia dzieci wzrosła do 256 miejsc.
  Wiadomość o dotacji została przekazana przez Burmistrza Gminy Żmigród Roberta Lewandowskiego na uroczystości otwarcia nowego placu zabaw przy przedszkolu, którego budowa została zrealizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

  Mamy rondo!
  W 2015 roku został wybrany wykonawca do realizacji projektu na skrzyżowaniu ulic: Kościuszki, Sienkiewicza i Wrocławskiej. Bowiem rondo w Żmigrodzie połączyło trzy drogi: gminną, powiatową i wojewódzką, co za tym idzie – udział w inwestycji brało trzech zarządców dróg. Dodatkowo wykonane prace musiały ingerować w już powstałe sieci teletechniczne i kanalizację.
  Dobrą wiadomością był fakt, że otrzymaliśmy 50% dofinansowania od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w wysokości 1 143 827,59 zł (całkowita wartość 2 287 655,18 zł). W ramach zadania zostało wybudowane rondo wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz kolizyjnego uzbrojenia.

  Nowy rynek w Żmigrodzie!

  Projekt pod nazwą:„Rewitalizacja placu rynkowego w Żmigrodzie celem nadania mu reprezentacyjnej i centrotwórczej funkcji” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego w kwocie 2,45 mln zł (całkowita wartość projektu: 2,9 mln zł).

  Nowy rynek w Żmigrodzie powstał w grudniu 2017 r. Inwestycja objęła zakresem przebudowę nawierzchni placu i dróg, przebudowę oświetlenia, budowę fontanny, elementów małej architektury i wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych. Ponadto w zakres zadania wchodził zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji plenerowych wystaw oraz imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, a także handlowym. W ramach zadania zakupiono 20 tablic wystawienniczych, pełnokolorowy, zewnętrzny wyświetlacz LED oraz mobilną scenę wraz z agregatem prądotwórczym.

  - To modernizacja serca miasta, która dała nam nowe możliwości – mówi Burmistrz Gminy Żmigród Robert Lewandowski. - Centrum zyskało zupełnie nowy wygląd, zgodny z dzisiejszymi trendami zagospodarowywania rynków, ale adekwatny do historii miasta. Ta inwestycja dała nam szeroką funkcjonalność - jej zalety to i użyteczność, i estetyka, a także powrót do tradycji i bezpieczeństwo. Niezmiernie cieszy mnie kwota dotacji, bo to aż 85% całej wartości zadania. Warto także podkreślić fakt, że działamy konsekwentnie i skutecznie. Poprzednia kadencja upłynęła pod znakiem inwestycji budowy kanalizacji i uporządkowania infrastruktury podziemnej, a obecnie, zgodnie z planem, pracujemy i będziemy realizować wiele projektów, których efekt widoczny jest gołym okiem oraz podkreśli piękno i estetykę miasta.

  Dofinansowanie ścieżek rowerowych – Żmigród największy beneficjentem!
  Projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych)
  Gmina Żmigród wraz 3 partnerami Gminą Prusice, Gminą Milicz i Gminą Wołów zrealizowała w latach 2017-2018 partnerski projekt pn. „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”. W ramach projektu na terenie Gminy Żmigród powstało 8,8 km ścieżek rowerowych. Ścieżka rowerowa w Gminie Żmigród przebiega od OSIR-u w kierunku Osieka poprzez Kanclerzowice, Powidzko, Przedkowice, Dobrosławice do granicy Gminy Żmigród z Gminą Prusice. Wzdłuż trasy wykonano punkty odpoczynku dla podróżnych – tzw. PIT-STOPy dla rowerzystów - w miejscowościach Kanclerzowice, Powidzko, Dobrosławice, i Przedkowice (duży parking z wiatą).
  Całkowita wartość zadania na terenie Gminy Żmigród wyniosła 4 273 137,00 zł, w tym dotacja ze środków unijnych 3 563 724,45 zł.
  Obecnie na terenie gminy trwają prace przy budowie kolejnych odcinków ścieżek rowerowych. Do końca 2018 r. powstanie około 17,7 km ścieżek.
  Gmina Żmigród należy do Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, w którym wspólnym celem samorządów jest budowanie marki obszaru w oparciu o bogatą sieć dróg i szlaków rowerowych, atrakcji turystycznych, oferty pensjonatów, restauracji, kąpielisk, basenów, łowisk wędkarskich, atrakcji dla dzieci, pięknej przyrody i różnorodnych krajobrazów. Dzięki możliwości pozyskiwania przez samorządy środków z Urzędu Marszałkowskiego Dolnego Śląska na budowę i rozbudowę dróg rowerowych, docelowo chcemy uzyskać połącznie, jedną długą trasą z Wrocławia do naszego regionu. Przygodę na dwóch kółkach, można tu kontynuować poruszając się dostosowanymi dla rowerów drogami, czy szlakami prowadzącymi przez najatrakcyjniejsze i najurokliwsze zakątki miejsca, które nazwaliśmy Dolnośląską Krainą Rowerową.
  Dolnośląska Kraina Rowerowa buduje również sieć Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, aby polecać unikatowe obiekty turystyczne, coraz liczniej odwiedzającym nasz obszar rowerzystom, którzy oczekują bowiem nie tylko dobrze oznakowanych szlaków czy komfortowych i bezpiecznych dróg rowerowych, ale również miejsc, gdzie mogą się zatrzymać, odpocząć, smacznie i zdrowo zjeść, przenocować, naprawić rower, poznać lokalne atrakcje, czy dowiedzieć się więcej o regionie. Na terenie Gminy Żmigród zostały wyróżnione dwa miejsca:
  - Informacja turystyczna „Baszta” – informacje o obszarze, pamiątki z regionu.
  - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – kąpielisko Aquagród, boiska sportowe, ścianka wspinaczkowa, plac zabaw.

  Żłobek ruszy w 2019 roku
  Gmina Żmigród z programu „Maluch +” pozyskała dotację w wysokości 600 000,00 zł na stworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka. Nowa placówka zlokalizowana zostanie w budynku po byłym hoteliku przy ul. Poznańskiej 8 w Żmigrodzie. W ramach projektu powstaną 2 sale dla dzieci w wieku do 3 lat wraz z niezbędną infrastrukturą (leżakownia, szatnia, łazienka, pokój personelu, pomieszczenie pomocnicze, itp.). Przebudowa budynku pozwoli na utworzenie 30 miejsc opieki dla dzieci do lat 3, w ramach projektu zakupione zostanie również wyposażenie oraz utworzony zostanie zewnętrzny plac zabaw. Jednym z założeń projektu, dzięki któremu pojawiła się możliwość otwarcia takiej placówki oraz niższe koszty przez 21 miesięcy związane z umieszczeniem dziecka w żłobku jest grupa docelowa, do której skierowany jest projekt, czyli rodzice wracający na rynek pracy po urlopach związanych z opieką nad dzieckiem do lat 3. Obecnie trwają prace budowlane na obiekcie oraz procedura przygotowująca powstanie nowej placówki. Otwarcie nowego żłobka planujemy w pierwszej połowie 2019 r.  Żmigród

  3 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  330 głosów

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Nie przegap

  Wideo