Polska

  Wisznia Mała

  Gmina Wisznia Mała jest jedną z najbardziej aktywnych gmin w Polsce w zakresie pozyskania dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. W tej chwili gmina realizuje 19 projektów, z czego w trzech beneficjentem jest PGK sp. z o.o. (gminna spółka komunalna).
  1. 12 dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej
  a. w tym aż 9 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – ZIT WrOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD). W jednym projekcie beneficjentem jest PGK sp. z o.o.)
  b. 1 projekt realizowany przez PGK sp. z o.o. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) – jest to największy projekt w gminie o wartości nominalnej prawie 67 mln zł, aczkolwiek po przeprowadzeniu zamówień publicznych i aktualizacji kosztorysów wartość inwestycji rośnie aż do 90 mln zł.
  c. 2 projekty dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW)
  2. 7 dofinansowanych z innych źródeł np. budżet państwa, budżet województwa.

  Projekty te obejmują szerokie spektrum zagadnień. Gross wartości dofinansowania dotyczy sieci wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków – projekty realizowane przez PGK Sp. z o.o.
  Z pozostałych projektów wyróżnia się rozbudowa SP Psary o wartości prawie 8 mln zł, gdzie praktycznie jest już ukończona nowoczesna sala gimnastyczna wraz z dodatkowymi salami lekcyjnymi, szatniami, stołówką, sanitariatami i pomieszczeniami administracyjnymi. Inwestycja zwiększa dwukrotnie dostępną powierzchnię dostępną dla dzieci w SP Psary.
  Istotnym przedsięwzięciem jest też termomodernizacja budynków użyteczności publicznej tj. świetlice w Krynicznie i Malinie oraz ZSP Szewce, która wpłynie na obniżenie kosztów użytkowania, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom energetycznym. Koszt inwestycji w gminie Wisznia Mała to 3,5 mln zł.
  Oblicze gminy zmienia się znacząco dzięki projektowi rewitalizacji, w ramach którego diametralnie zmieni się centrum wsi w Krynicznie i Wiszni Małej oraz powstanie nowy obszar kulturalno-sportowy w Strzeszowie wokół nowej świetlicy. Wartość projektu to ponad 1,5 mln zł.
  Specyfiką projektów realizowanych w ramach ZIT WrOF jest kooperacja z wieloma gminami (większość z nich to projekty partnerskie), co pozwala na realizację szerszej strategii rozwoju gminy. Przykładem jest tu budowa sieci dróg rowerowych mających połączyć okoliczne gminy z Wrocławiem. Wkrótce rozpoczyna się budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wisznia Mała – Strzeszów, będącego elementem w/w sieci, który znacząco poprawi możliwości komunikacyjne i bezpieczeństwo mieszkańców.
  Promocja gminy zarówno w zakresie turystycznym, jak i inwestycyjnym (obszary dla inwestorów) znacząco zyskała dzięki realizacji wspólnego projektu promocji aglomeracji wrocławskiej, w którym bierze udział 9 gmin z udziałem Wrocławia.

  Gmina Wisznia Mała jest także niezwykle aktywna w dziedzinie rozwoju edukacji na wszystkich etapach. W ciągu ostatnich 2 lat gmina realizuje 4 projekty dla szkół i przedszkoli, z czego 2 właśnie się zakończyły. Projekty te obejmują wyposażenie szkół w różnorodny sprzęt multimedialny i doświadczalny, a także wiele rodzajów zajęć dodatkowych dla uczniów np. matematycznych, przyrodniczych, robotyka itp., w tym zajęcia w profesjonalnych ośrodkach edukacyjnych, jak Uniwersytet Przyrodniczy. Udział w nich bierze kilkaset dzieci i kilkudziesięciu nauczycieli z samej gminy Wisznia Mała. Znakomite efekty wdrażania tych projektów zachęciły ościenne gminy do wybrania Wiszni Małej na lidera projektu partnerskiego, który będzie wykonany w roku szkolnym 2018/2019 z udziałem 15 szkół z 4 gmin.

  1. Szkoła Podstawowa w Psarach

  W 2017 roku rozpoczęła się rozbudowa Szkoły Podstawowej w Psarach. Powstaje wygodna, nowoczesna, z przestronnymi gabinetami edukacyjnymi oraz salą gimnastyczną szkoła.
  W ramach projektu wybudowano:
  • 4 przestronne sale szkolne wraz z niezbędnym zapleczem, w tym doskonale wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi;
  • stołówkę;
  • pokój nauczycielski;
  • oraz nowoczesną i multifunkcjonalną salę gimnastyczną wraz z zapleczem sportowym
  • hol główny z częścią administracyjną.

  Wartość zadania: 7 901 865,86 zł,
  Dofinansowanie: 799 499,72 zł
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, poddziałanie 7.1.2 ZIT WrOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego)

  2. Kanalizacja (przepompownia w Psarach)
  Największą aktualnie realizowaną inwestycją w gminie Wisznia Mała jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy (Psary, Szymanów, Krzyżanowice). Wartość projektu to prawie 67 mln zł, z czego dofinansowanie to ok. 35 mln zł. Inwestycja ta jest kluczowa dla mieszkańców gminy i stanowi początek kanalizowania w przyszłości kolejnych miejscowości tj. Malin, Kryniczno, Rogoż. Zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna o długości 37 km i sieć wodociągowa o długości 2,1 km, 6 przepompowni ścieków oraz stacja zlewna ścieków. Realizacja inwestycji pozwoli połączyć system wodno–ściekowy naszej gminy z systemem kanalizacyjnym i wodociągowym Wrocławia, co stworzy nowe możliwości rozwoju gminy. Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2021 przez PGK Sp. z o.o.
  Przepompownia w Psarach
  Jednym z etapów zadania pt. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław - Psary, Szymanów, Krzyżanowice” jest przepompownia w Psarach.
  Wartość zadania: 2 823 756,51 zł brutto,
  Dofinansowanie: 1 463 532,33 zł, tj. 63,75 % wartości netto zadania.
  Zadanie realizowane w ramach projektu: „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wrocław – Psary, Szymanów, Krzyżanowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

  3. Świetlica w Malinie
  Termomodernizacja świetlicy w Malinie jest realizowana w ramach projektu partnerskiego Gminy Wisznia Mała z gminą Oborniki Śląskie oraz Czernicą. Nazwa projektu: „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Gminy Oborniki Śląskie, Czernica oraz Wisznia Mała”.
  W naszej gminie wykonywana jest termomodernizacja świetlicy w Krynicznie i Malinie oraz szkoły w Szewcach. Wpłynie ona korzystnie na funkcjonowanie tych obiektów poprzez obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz poprawi estetykę budynków.
  Świetlica w Malinie przeszła generalny remont i została zmodernizowana. W głównej części została wyburzona ściana, co umożliwiło stworzenie dużej sali z zapleczem kuchennym oraz sanitarnym. Zostały również dobudowane pomieszczenia, które docelowo będą służyły jako punkt przedszkolny dla najmłodszych mieszkańców. Aktualnie trwa zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Na zewnątrz budynku jest układana nawierzchnia z kostki brukowej oraz montowane elementy małej architektury.
  Wartość zadania: 1 561 370,05 zł
  Dofinansowanie: ok. 220 tys. zł
  Dofinansowanie z Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

  4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach
  Termomodernizacja ZSP w Szewcach rozpoczęła się od budowy instalacji fotowoltaicznej. Zadaniem instalacji fotowoltaicznej jest przetworzenie światła słonecznego na energię elektryczną czyli wytworzenie prądu z promieniowania słonecznego.
  Zamontowana na dachu szkoły instalacja będzie wytwarza co najmniej 26.600 kWh energii elektrycznej w skali roku, co pokrywa w stu procentach zapotrzebowanie szkoły w tym zakresie. Są to znaczne oszczędności finansowe dla gminy Wisznia Mała. Oprócz oszczędności istotny jest fakt, iż pozyskiwana poprzez system fotowoltaiczny energia to najbardziej ekologiczna metoda jej produkcji. Sposób ten nie generuje hałasu i zanieczyszczeń, natomiast panele po zużyciu podlegają recyklingowi.
  Na przełomie maja i czerwca rozpoczęła się dalsza termomodernizacja budynku. Budynek jest docieplany, wymieniana jest podłoga na sali gimnastycznej. Została wymieniona również część stolarki budowlanej (w tym okien na sali gimnastycznej) oraz wymieniono źródła światła. Zmodernizowano również kotłownię z olejowej na gazową.
  Wartość zadania: 2 056 948,85 zł
  Dofinansowanie: 1 874 109,93 zł

  5. Urząd Gminy w Wiszni Małej
  Tytuł projektu: „Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym w gminie Wisznia Mała”. Obejmuje on zagospodarowanie centrów wsi w Krynicznie i Wiszni Małej oraz terenu wokół przyszłej świetlicy wiejskiej w Strzeszowie.
  W Wiszni Małej powstanie atrakcyjna i przyjazna mieszkańcom przestrzeń publiczna przed Urzędem Gminy. Teren zostanie uporządkowany, obsadzony roślinami i podzielony ciągami pieszymi, przy których będą stały ławki. Zostanie zamontowana wiata przystankowa wraz z elektronicznymi tablicami odjazdów i przyjazdów busów, zostaną postawione elementy małej architektury. Dodatkowo powstaną w tym miejscu dwa miejsca postojowe dla rowerów, dostępne bezpośrednio z głównego ciągu pieszego oraz przy wiacie przystankowej.

  Wartość zadania: 549 000,00 zł
  Dofinansowanie: 400 101,46 zł

  Całkowity koszt zadania (Wisznia Mała, Kryniczno, Strzeszów): 1 598 442,98 zł.
  Planowane dofinansowanie: 1 278 754,39 zł.

  Poddziałanie 6.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

  Wisznia Mała

  1 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  683 głosy

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Nie przegap

  Wideo