OCENIAMY WŁADZĘ | Regulamin

Redakcja

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Samorządowiec – Oceniamy władzę”
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne
1. Formalnym Organizatorem Plebiscytu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwany dalej Organizatorem 1.
2. Formalnym Organizatorem Plebiscytu jest również PRO Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000030307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 7540335245, zwana dalej Organizatorem 2.
3. Plebiscyt polega na ocenie, w drodze głosowania Czytelników, pracy samorządowców w poszczególnych kategoriach:
a. Prezydent,
b. Burmistrz,
c. Wójt,
d. Starosta,
4. Plebiscyt polega także na przyznaniu, w drodze głosowania Czytelników, tytułu „RADNY NA MEDAL” w kategoriach:
a. Radny Sejmiku Województwa
b. Radny każdego Powiatu/Miasta/Gminy
5. W kategoriach Prezydent, Burmistrz, Wójt i Starosta Plebiscyt zostanie przeprowadzony osobno w obrębie danego województwa, a w kategoriach Radny Sejmiku Województwa i Radny Powiatu/Miasta/Gminy Plebiscyt zostanie przeprowadzony osobno w każdej Jednostce Samorządu Terytorialnego przez wymienione poniżej dzienniki regionalne (nazywane dalej Dziennikami) na stronach wymienionych poniżej serwisów internetowych (nazywane dalej Serwisami):
a. woj. dolnośląskie: „Gazeta Wrocławska”, www.gazetawroclawska.pl, ul. św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław
b. woj. kujawsko-pomorskie: „Gazeta Pomorska”, www.pomorska.pl, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz
c. woj. lubelskie: „Kurier Lubelski”, www.kurierlubelski.pl, ul. Krakowskie Przedmieście 10/1, 20-002 Lublin
d. woj. lubuskie: „Gazeta Lubuska”, www.gazetalubuska.pl, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra
e. woj. łódzkie: „Dziennik Łódzki”, www.dzienniklodzki.pl i „Express Ilustrowany”, www.expressilustrowany.pl, ul. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź
f. woj. małopolskie: „Gazeta Krakowska”, www.gazetakrakowska.pl i „Dziennik Polski”, www.dziennikpolski24.pl, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
g. woj. mazowieckie, podkarpackie i świętokrzyskie „Echo Dnia”, www.echodnia.eu, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
h. woj. opolskie: „Nowa Trybuna Opolska”, www.nto.pl, ul. Powstańców Śl. 9, 45-086 Opole
i. woj. podkarpackie: „Nowiny Gazeta Codzienna”, www.nowiny24.pl, ul. Unii Lubelskiej 3, 35-016 Rzeszów
j. woj. podlaskie: „Kurier Poranny”, www.poranny.pl i „Gazeta Współczesna”, www.wspolczesna.pl, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok
k. woj. pomorskie: „Dziennik Bałtycki” - www.dziennikbaltycki.pl, ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk
l. woj. śląskie: „Dziennik Zachodni” - www.dziennikzachodni.pl
m. woj. wielkopolskie: „Głos Wielkopolski”, www.gloswielkopolski.pl, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań
n. woj. zachodniopomorskie: „Głos Pomorza”, www.gp24.pl, „Głos Szczeciński”, www.gs24.pl, i „Głos Koszaliński” www.gk24.pl, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin
6. Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora 1 oraz Organizatora 2, łącznie zwanymi Organizatorami.
7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej i nie stanowi elementu kampanii wyborczej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
9. Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w art. 2 ust.5 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu zdefiniowane jest w art. 2 ust.7 poniżej.

Art. 2
Warunki uczestnictwa w Plebiscycie. Kandydaci i Głosujący

1. Plebiscyt ma charakter zamknięty, tj. kandydatów nie można zgłaszać z zewnątrz.
2. W plebiscycie kandydatami są wszyscy samorządowcy, pełniący aktualnie mandat uzyskany w wyborach samorządowych w 2014 roku lub w wyborach uzupełniających do wyborów samorządowych z 2014 roku, lub osoby pełniące funkcje publiczne wynikające z nazwy kategorii, a nie wybrane w wyborach powszechnych (np. starostowie).
3. Listy kandydatów zostały przygotowane przez Organizatorów w oparciu o dane Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów samorządowych z roku 2014, dane z biuletynów informacji Publicznej Jednostek Samorządowych i informacje na stronach internetowych tychże jednostek.
4. W przypadku kandydata, który zrzekł się lub utracił możliwość pełnienia mandatu, kandydat lub osoba upoważniona do reprezentowania kandydata może zgłosić prośbę o usunięcie z Plebiscytu.
5. Po starcie Plebiscytu na stronach internetowych w poszczególnych Serwisach (patrz Art. 1 ust.5) zostaną opublikowane listy kandydatów do udziału w Plebiscycie. Kandydaci będą mieli możliwość dodania zdjęcia do swojej kandydatury i uzupełnienia swoich kandydatur opisami swojej działalności samorządowej poprzez formularz zamieszczony na stronie plebiscytowej.
6. Głosować w plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
7. Głosować za pomocą SMS Premium można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
8. W plebiscycie głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora 1 lub 2 i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
9. Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia kandydata z udziału w Plebiscycie zarówno w trakcie jak i po jego zakończeniu z ważnych przyczyn społecznych.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie

1. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się w następujących datach i godzinach:
a. „Gazeta Wrocławska”, www.gazetawroclawska.pl, od 24.08.2018 r. od godz. 12.00 do 14.09.2018 r. do godz. 22:59:59
b. „Gazeta Pomorska”, www.pomorska.pl, od 24.08.2018 r. od godz. 12.00 do 14.09.2018 r. do godz. 20:29:59
c. „Kurier Lubelski”, www.kurierlubelski.pl, od 24.08.2018 r. od godz. 12.00 do 13.09.2018 r. do godz. 19:59:59
d. „Gazeta Lubuska”, www.gazetalubuska.pl, od 24.08.2018 r. od godz.12.00 do 14.09.2018 r. do godz.18:59:59
e. „Dziennik Łódzki”, www.dzienniklodzki.pl i „Express Ilustrowany”, www.expressilustrowany.pl, od 24.08.2018 r. od godz. 12.00 do 14.09.2018 r. do godz. 21:29:59
f. „Gazeta Krakowska”, www.gazetakrakowska.pl i „Dziennik Polski”, www.dziennikpolski24.pl, od 24.08.2018 r. od godz.12.00 do 21.09.2018 r. do godz. 20:59:59
g. „Echo Dnia”, www.echodnia.eu, od 24.08.2018 r. od godz. 2.00 do 14.09.2018 r. do godz.23:59:59
h. „Nowa Trybuna Opolska”, www.nto.pl, od 24.08.2018 r. od godz. 12.00 do 14.09.2018 r. do godz. 19:59:59
i. „Nowiny Gazeta Codzienna”, www.nowiny24.pl, od 24.08.2018 r. od godz.12.00 do 17.09.2018 r. do godz. 20:59:59
j. „Kurier Poranny”, www.poranny.pl i „Gazeta Współczesna”, www.wspolczesna.pl, od 24.08.2018 r. od godz.12.00 do 21.09.2018 r. do godz.18:59:59
k. „Dziennik Bałtycki” - www.dziennikbaltycki.pl oraz „Głos Pomorza”, www.gp24.pl, od 24.08.2018 r. od godz. 12.00 do 18.09.2018 r. do godz. 21:59:59
l. „Dziennik Zachodni”, www.dziennikzachodni.pl, od 24.08.2018 r. od godz.12.00 do 13.09.2018 r. do godz. 21:59:59
m. „Głos Wielkopolski”, www.gloswielkopolski.pl, od 24.08.2018 r. od godz. 12.00 do 17.09.2018 r. do godz.21:59:59
n. „Głos Szczeciński”, www.gs24.pl, i „Głos Koszaliński” www.gk24.pl, od 24.08.2018 r. od godz. 12.00 do 14.09.2018 r. do godz. 21:59:59
2. W kategoriach Prezydent, Burmistrz, Wójt i Starosta głosować będzie można przyznając głosy na TAK – przy pozytywnej ocenie pracy samorządowca oraz na NIE – negatywnie oceniając pracę danego samorządowca. W tych kategoriach zwyciężą kandydaci, którzy otrzymają najwięcej ocen pozytywnych (różnica pomiędzy liczbą głosów na „TAK”, względem liczby głosów na „NIE”) oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
3. W kategoriach Radny Sejmiku Województwa i Radny Powiatu/Miasta/Gminy będzie można głosować tylko pozytywnie, a zwyciężą kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów w poszczególnych Jednostkach Samorządu Terytorialnego, zliczoną na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
4. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu
5. W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a. W kategoriach Prezydent, Burmistrz, Wójt i Starosta Głosowania SMS Premium dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata.TAK lub NIE, np. ABC.1.TAK
b. W kategoriach Radny Powiatu/Miasta/Gminy oraz Radny Sejmiku Województwa Głosowania SMS Premium dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
c. Lista wszystkich prefiksów wraz z numerami kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisach Dzienników (art.1 ust.5) od dnia 24.08.2018 r.
d. W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
e. Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
f. Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego kandydata;
g. Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS PREMIUM może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
h. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
i. W przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer,
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi;
j. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator 1, właściciel systemu Hermes;
k. Dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora 1.
6. W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium Głosujący otrzymuje dodatkowo kod na e-wydanie Dziennika, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
7. Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie . Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie:
a. konta użytkownika w danym Serwisie; oraz
b. punktów upoważniających do głosowania w tym trybie.
8. W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a. Punkty upoważniające do głosowania KLIK-iem otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF.
b. Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c. Każdy jeden punkt upoważniający do głosowania (dalej jako PUG) umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego kandydata, w dowolnie wybranym plebiscycie i kategorii plebiscytu.
d. Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.
e. W kategoriach Prezydent, Burmistrz, Wójt i Starosta poprzez kliknięcie na przycisk „GŁOSUJ ZA” lub „GŁOSUJ PRZECIW” Głosujący oddaje swój głos w Plebiscycie odpowiednio ZA lub PRZECIW danej kandydaturze.
f. W kategoriach Radny Sejmiku Województwa i Radny Powiatu/Miasta/Gminy
poprzez kliknięcie na przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM” Głosujący oddaje swój głos w Plebiscycie.

Art. 4
Ogłoszenie wyników i nagrody w Plebiscycie

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu najpóźniej w dniu następującym po zakończeniu głosowania na stronach Serwisów danego Dziennika (art.1 ust.5)
2. Zwycięzcy w Plebiscycie w poszczególnych kategoriach otrzymają symboliczne nagrody w postaci statuetek, medali, dyplomów, wywiadów prasowych oraz zaproszeń na szkolenia dotyczące mediów społecznościowych. Konkretne nagrody zależeć będą od danej kategorii oraz danego terenu, którego dotyczyło głosowanie i zostaną ogłoszone w Serwisach w dniu 24.08.2018 r.
3. W sytuacji tego wymagającej nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie.
4. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Organizatorzy 1 i 2 mogą przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata

Art. 5
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane bezpośrednio na adres e-mail lub adres pocztowy Dziennika, w którym toczyło się głosowanie (patrz art.1 ust.5)
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie nazwy plebiscytu i kategorii, autora reklamacji, (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 6
Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (kandydatów oraz głosujących) w załączniku do niniejszego Regulaminu.


Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Samorządowiec – Oceniamy władzę”
NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych są niezależnie:

Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. oraz PRO Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 9, KRS 0000030307.

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl (w zakresie Administratora jakim jest Polska Press spółka z o.o. w Warszawie) oraz na adres e-mail iod@polskapress.pl ] (w zakresie Administratora jakim jest PRO Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu).

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą „Samorządowiec - Oceniamy władzę” (dalej jako plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

Podstawą przetwarzania danych kandydatów w Plebiscycie, w tym wizerunku, jest uzasadniony prawnie interes Administratora. Interesem tym jest promowanie i egzekwowanie wolności słowa i dostępu do informacji w Serwisach i Dziennikach w rozumieniu Regulaminu Plebiscytu, o statusie prasy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo prasowe, które nie narusza wolności i interesów kandydatów sprawujących funkcje publiczne.

Podstawą przetwarzania danych osób głosujących w Plebiscycie jest umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez głosowanie.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.

Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A;
c. inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d. organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
Dane Kandydatów przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w postaci promowania i egzekwowania wolności słowa i dostępu do informacji w Serwisach i Dziennikach przetwarzane będą przez okres trwania tego interesu – art. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych stosuje się.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a. droga mailową, wysyłając maila na adres: iod@polskapress.pl
b. zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>

8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Dane osobowe kandydatów zostały pozyskane z danych udostępnionych przez Państwową Komisję Wyborczą, Biuletynu Informacji Publicznej oraz ze stron internetowych jednostek samorządowych

9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych kandydatów:
a. Imię i Nazwisko;
b. Powiat, jeśli jesteś kandydatem
c. Kategoria plebiscytu, w której bierzesz udział;
d. Kontaktowy numer telefonu;
e. Wiek, jeśli jesteś kandydatem
f. Komitet wyborczy, jeśli jesteś kandydatem w Plebiscycie
g. Numer telefonu jeśli głosujesz z użyciem telefonu
h. Adres e-mail, jeśli głosujesz za pomocą KLIK-a w Serwisie

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Więcej na temat:

Komentarze

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3