OCENIAMY WŁADZĘ | Regulamin...

  OCENIAMY WŁADZĘ | Regulamin

  DM

  Aktualizacja:

  Regulamin plebiscytu pod nazwą „Samorządowiec – Oceniamy władzę”
  zwanego dalej „Plebiscytem”

  Art. 1
  Informacje ogólne
  1. Formalnym Organizatorem Plebiscytu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwany dalej Organizatorem 1.
  2. Formalnym Organizatorem Plebiscytu jest również PRO Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000030307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 7540335245, zwana dalej Organizatorem 2.
  3. Plebiscyt polega na ocenie, w drodze głosowania Czytelników, pracy samorządowców w poszczególnych kategoriach:
  a. Prezydent,
  b. Burmistrz,
  c. Wójt,
  d. Starosta,
  4. Plebiscyt polega także na przyznaniu, w drodze głosowania Czytelników, tytułu „RADNY NA MEDAL” w kategoriach:
  a. Radny Sejmiku Województwa
  b. Radny każdego Powiatu/Miasta/Gminy
  5. W kategoriach Prezydent, Burmistrz, Wójt i Starosta Plebiscyt zostanie przeprowadzony osobno w obrębie danego województwa, a w kategoriach Radny Sejmiku Województwa i Radny Powiatu/Miasta/Gminy Plebiscyt zostanie przeprowadzony osobno w każdej Jednostce Samorządu Terytorialnego przez wymienione poniżej dzienniki regionalne (nazywane dalej Dziennikami) na stronach wymienionych poniżej serwisów internetowych (nazywane dalej Serwisami):
  a. woj. dolnośląskie: „Gazeta Wrocławska”, www.gazetawroclawska.pl, ul. św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław
  b. woj. kujawsko-pomorskie: „Gazeta Pomorska”, www.pomorska.pl, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz
  c. woj. lubelskie: „Kurier Lubelski”, www.kurierlubelski.pl, ul. Krakowskie Przedmieście 10/1, 20-002 Lublin
  d. woj. lubuskie: „Gazeta Lubuska”, www.gazetalubuska.pl, al. Niepodległości 25, 65-042 Zielona Góra
  e. woj. łódzkie: „Dziennik Łódzki”, www.dzienniklodzki.pl i „Express Ilustrowany”, www.expressilustrowany.pl, ul. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź
  f. woj. małopolskie: „Gazeta Krakowska”, www.gazetakrakowska.pl i „Dziennik Polski”, www.dziennikpolski24.pl, al. Pokoju 3, 31-548 Kraków
  g. woj. mazowieckie, podkarpackie i świętokrzyskie „Echo Dnia”, www.echodnia.eu, al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
  h. woj. opolskie: „Nowa Trybuna Opolska”, www.nto.pl, ul. Powstańców Śl. 9, 45-086 Opole
  i. woj. podkarpackie: „Nowiny Gazeta Codzienna”, www.nowiny24.pl, ul. Unii Lubelskiej 3, 35-016 Rzeszów
  j. woj. podlaskie: „Kurier Poranny”, www.poranny.pl i „Gazeta Współczesna”, www.wspolczesna.pl, ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok
  k. woj. pomorskie: „Dziennik Bałtycki” - www.dziennikbaltycki.pl, ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk
  l. woj. śląskie: „Dziennik Zachodni” - www.dziennikzachodni.pl
  m. woj. wielkopolskie: „Głos Wielkopolski”, www.gloswielkopolski.pl, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań
  n. woj. zachodniopomorskie: „Głos Pomorza”, www.gp24.pl, „Głos Szczeciński”, www.gs24.pl, i „Głos Koszaliński” www.gk24.pl, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin
  6. Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora 1 oraz Organizatora 2, łącznie zwanymi Organizatorami.
  7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej i nie stanowi elementu kampanii wyborczej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  9. Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w art. 2 ust.5 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu zdefiniowane jest w art. 2 ust.7 poniżej.

  Art. 2
  Warunki uczestnictwa w Plebiscycie. Kandydaci i Głosujący

  1. Plebiscyt ma charakter zamknięty, tj. kandydatów nie można zgłaszać z zewnątrz.
  2. W plebiscycie kandydatami są wszyscy samorządowcy, pełniący aktualnie mandat uzyskany w wyborach samorządowych w 2014 roku lub w wyborach uzupełniających do wyborów samorządowych z 2014 roku, lub osoby pełniące funkcje publiczne wynikające z nazwy kategorii, a nie wybrane w wyborach powszechnych (np. starostowie).
  3. Listy kandydatów zostały przygotowane przez Organizatorów w oparciu o dane Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów samorządowych z roku 2014, dane z biuletynów informacji Publicznej Jednostek Samorządowych i informacje na stronach internetowych tychże jednostek.
  4. W przypadku kandydata, który zrzekł się lub utracił możliwość pełnienia mandatu, kandydat lub osoba upoważniona do reprezentowania kandydata może zgłosić prośbę o usunięcie z Plebiscytu.
  5. Po starcie Plebiscytu na stronach internetowych w poszczególnych Serwisach (patrz Art. 1 ust.5) zostaną opublikowane listy kandydatów do udziału w Plebiscycie. Kandydaci będą mieli możliwość dodania zdjęcia do swojej kandydatury i uzupełnienia swoich kandydatur opisami swojej działalności samorządowej poprzez formularz zamieszczony na stronie plebiscytowej.
  6. Głosować w plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  7. Głosować za pomocą SMS Premium można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  8. W plebiscycie głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora 1 lub 2 i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
  9. Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
  10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia kandydata z udziału w Plebiscycie zarówno w trakcie jak i po jego zakończeniu z ważnych przyczyn społecznych.
  11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

  Art. 3
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie

  1. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się w następujących datach i godzinach:
  a. „Gazeta Wrocławska”, www.gazetawroclawska.pl, od 24.08.2018 r. od godz. 12.00 do 14.09.2018 r. do godz. 22:59:59
  b. „Gazeta Pomorska”, www.pomorska.pl, od 24.08.2018 r. od godz. 12.00 do 14.09.2018 r. do godz. 20:29:59
  c. „Kurier Lubelski”, www.kurierlubelski.pl, od 24.08.2018 r. od godz. 12.00 do 13.09.2018 r. do godz. 19:59:59
  d. „Gazeta Lubuska”, www.gazetalubuska.pl, od 24.08.2018 r. od godz.12.00 do 14.09.2018 r. do godz.18:59:59
  e. „Dziennik Łódzki”, www.dzienniklodzki.pl i „Express Ilustrowany”, www.expressilustrowany.pl, od 24.08.2018 r. od godz. 12.00 do 14.09.2018 r. do godz. 21:29:59
  f. „Gazeta Krakowska”, www.gazetakrakowska.pl i „Dziennik Polski”, www.dziennikpolski24.pl, od 24.08.2018 r. od godz.12.00 do 21.09.2018 r. do godz. 20:59:59
  g. „Echo Dnia”, www.echodnia.eu, od 24.08.2018 r. od godz. 2.00 do 14.09.2018 r. do godz.23:59:59
  h. „Nowa Trybuna Opolska”, www.nto.pl, od 24.08.2018 r. od godz. 12.00 do 14.09.2018 r. do godz. 19:59:59
  i. „Nowiny Gazeta Codzienna”, www.nowiny24.pl, od 24.08.2018 r. od godz.12.00 do 17.09.2018 r. do godz. 20:59:59
  j. „Kurier Poranny”, www.poranny.pl i „Gazeta Współczesna”, www.wspolczesna.pl, od 24.08.2018 r. od godz.12.00 do 21.09.2018 r. do godz.18:59:59
  k. „Dziennik Bałtycki” - www.dziennikbaltycki.pl oraz „Głos Pomorza”, www.gp24.pl, od 24.08.2018 r. od godz. 12.00 do 18.09.2018 r. do godz. 21:59:59
  l. „Dziennik Zachodni”, www.dziennikzachodni.pl, od 24.08.2018 r. od godz.12.00 do 13.09.2018 r. do godz. 21:59:59
  m. „Głos Wielkopolski”, www.gloswielkopolski.pl, od 24.08.2018 r. od godz. 12.00 do 17.09.2018 r. do godz.21:59:59
  n. „Głos Szczeciński”, www.gs24.pl, i „Głos Koszaliński” www.gk24.pl, od 24.08.2018 r. od godz. 12.00 do 14.09.2018 r. do godz. 21:59:59
  2. W kategoriach Prezydent, Burmistrz, Wójt i Starosta głosować będzie można przyznając głosy na TAK – przy pozytywnej ocenie pracy samorządowca oraz na NIE – negatywnie oceniając pracę danego samorządowca. W tych kategoriach zwyciężą kandydaci, którzy otrzymają najwięcej ocen pozytywnych (różnica pomiędzy liczbą głosów na „TAK”, względem liczby głosów na „NIE”) oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
  3. W kategoriach Radny Sejmiku Województwa i Radny Powiatu/Miasta/Gminy będzie można głosować tylko pozytywnie, a zwyciężą kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów w poszczególnych Jednostkach Samorządu Terytorialnego, zliczoną na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
  4. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu
  5. W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
  a. W kategoriach Prezydent, Burmistrz, Wójt i Starosta Głosowania SMS Premium dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata.TAK lub NIE, np. ABC.1.TAK
  b. W kategoriach Radny Powiatu/Miasta/Gminy oraz Radny Sejmiku Województwa Głosowania SMS Premium dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
  c. Lista wszystkich prefiksów wraz z numerami kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisach Dzienników (art.1 ust.5) od dnia 24.08.2018 r.
  d. W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
  e. Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
  f. Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego kandydata;
  g. Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS PREMIUM może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
  h. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
  i. W przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer,
  z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi;
  j. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator 1, właściciel systemu Hermes;
  k. Dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora 1.
  6. W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium Głosujący otrzymuje dodatkowo kod na e-wydanie Dziennika, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
  7. Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie . Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie:
  a. konta użytkownika w danym Serwisie; oraz
  b. punktów upoważniających do głosowania w tym trybie.
  8. W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
  a. Punkty upoważniające do głosowania KLIK-iem otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF.
  b. Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
  c. Każdy jeden punkt upoważniający do głosowania (dalej jako PUG) umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego kandydata, w dowolnie wybranym plebiscycie i kategorii plebiscytu.
  d. Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.
  e. W kategoriach Prezydent, Burmistrz, Wójt i Starosta poprzez kliknięcie na przycisk „GŁOSUJ ZA” lub „GŁOSUJ PRZECIW” Głosujący oddaje swój głos w Plebiscycie odpowiednio ZA lub PRZECIW danej kandydaturze.
  f. W kategoriach Radny Sejmiku Województwa i Radny Powiatu/Miasta/Gminy
  poprzez kliknięcie na przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM” Głosujący oddaje swój głos w Plebiscycie.

  Art. 4
  Ogłoszenie wyników i nagrody w Plebiscycie

  1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu najpóźniej w dniu następującym po zakończeniu głosowania na stronach Serwisów danego Dziennika (art.1 ust.5)
  2. Zwycięzcy w Plebiscycie w poszczególnych kategoriach otrzymają symboliczne nagrody w postaci statuetek, medali, dyplomów, wywiadów prasowych oraz zaproszeń na szkolenia dotyczące mediów społecznościowych. Konkretne nagrody zależeć będą od danej kategorii oraz danego terenu, którego dotyczyło głosowanie i zostaną ogłoszone w Serwisach w dniu 24.08.2018 r.
  3. W sytuacji tego wymagającej nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie.
  4. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Organizatorzy 1 i 2 mogą przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata

  Art. 5
  Reklamacje

  1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane bezpośrednio na adres e-mail lub adres pocztowy Dziennika, w którym toczyło się głosowanie (patrz art.1 ust.5)
  2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie nazwy plebiscytu i kategorii, autora reklamacji, (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 6
  Ochrona danych osobowych

  W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (kandydatów oraz głosujących) w załączniku do niniejszego Regulaminu.  Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Samorządowiec – Oceniamy władzę”
  NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

  1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
  Administratorem danych osobowych są niezależnie:

  Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. oraz PRO Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 9, KRS 0000030307.

  We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail iod@polskapress.pl (w zakresie Administratora jakim jest Polska Press spółka z o.o. w Warszawie) oraz na adres e-mail iod@polskapress.pl ] (w zakresie Administratora jakim jest PRO Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu).

  2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą „Samorządowiec - Oceniamy władzę” (dalej jako plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

  Podstawą przetwarzania danych kandydatów w Plebiscycie, w tym wizerunku, jest uzasadniony prawnie interes Administratora. Interesem tym jest promowanie i egzekwowanie wolności słowa i dostępu do informacji w Serwisach i Dziennikach w rozumieniu Regulaminu Plebiscytu, o statusie prasy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo prasowe, które nie narusza wolności i interesów kandydatów sprawujących funkcje publiczne.

  Podstawą przetwarzania danych osób głosujących w Plebiscycie jest umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez głosowanie.

  Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

  Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

  Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.

  Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.

  Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

  3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
  W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

  Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

  4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
  Odbiorcami Twoich danych będą:
  a. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
  b. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
  z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A;
  c. inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
  d. organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

  5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
  Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
  Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
  Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
  Dane Kandydatów przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w postaci promowania i egzekwowania wolności słowa i dostępu do informacji w Serwisach i Dziennikach przetwarzane będą przez okres trwania tego interesu – art. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych stosuje się.
  Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
  Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

  6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
  Twoje prawa to:
  a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
  b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
  c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
  d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
  e. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
  a. droga mailową, wysyłając maila na adres: iod@polskapress.pl
  b. zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

  Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

  7. PRAWO DO SKARGI
  Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  << Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>

  8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Dane osobowe kandydatów zostały pozyskane z danych udostępnionych przez Państwową Komisję Wyborczą, Biuletynu Informacji Publicznej oraz ze stron internetowych jednostek samorządowych

  9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
  Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych kandydatów:
  a. Imię i Nazwisko;
  b. Powiat, jeśli jesteś kandydatem
  c. Kategoria plebiscytu, w której bierzesz udział;
  d. Kontaktowy numer telefonu;
  e. Wiek, jeśli jesteś kandydatem
  f. Komitet wyborczy, jeśli jesteś kandydatem w Plebiscycie
  g. Numer telefonu jeśli głosujesz z użyciem telefonu
  h. Adres e-mail, jeśli głosujesz za pomocą KLIK-a w Serwisie


  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Nie przegap

  Wideo