W czerwcu oszczędzający kupili obligacje Skarbu Państwa za rekordową kwotę 180,7 mln zł. Ale rosnąca sprzedaż to praktycznie wyłącznie popyt na jedyne w ofercie obligacje o stałym oprocentowaniu – obligacje dwuletnie, sprzedane w minionym miesiącu za 143,6 mln zł). Sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych w czerwcu osiągnęła wartość nominalną 180,7 mln zł. To drugi, po sprzedaży majowej, najwyższy wynik w bieżącym roku.

Czerwcowa emisja obligacji oszczędnościowych obejmowała standardowe cztery rodzaje papierów dłużnych: 2-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu oraz obligacje o oprocentowaniu zmiennym: 3-letnie, 4-letnie i 10-letnie.

Nabywcy indywidualni zdecydowanie najczęściej wybierali 2-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu. Udział dwulatek w strukturze sprzedaży to 79,5 proc. Drugimi najchętniej wybieranymi obligacjami były czterolatki – 9,8 proc., a na kolejnych pozycjach uplasowały się dziesięciolatki (5,8 proc.) i trzylatki (4,9 proc.).

W czerwcu sprzedaż obligacji była o 25 proc.

wyższy od średniej miesięcznej liczonej od początku 2015 r. Wyraźny trend wzrostowy utrzymał się w przypadku obligacji dwuletnich. Ich sprzedaż stanowiła niemal 80 proc. wszystkich sprzedanych obligacji i była najwyższa od stycznia 2014 roku.

- Lipiec jest kolejnym miesiącem, w którym utrzymaliśmy oprocentowanie wszystkich obligacji na poziomie z poprzedniego miesiąca. Oprocentowanie oszczędnościowych 2-letnich papierów skarbowych wynosi więc 2,00 proc. w skali roku. Jest to nadal stawka preferencyjna dla klientów indywidualnych, wyższa od rentowności podobnych obligacji dostępnych dla inwestorów hurtowych. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,10 proc. dla 3-latek, 2,30 proc. dla 4-latek oraz 2,50 proc. dla 10-latek. W przypadku papierów o oprocentowaniu zmiennym mnożnik i marże również nie uległy zmianie. Utrzymany został również korzystny dla nabywców poziom opłat za przedterminowy wykup obligacji – komentuje Bogdan Klimaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra finansów. Emitent (Skarb Państwa) pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie (wykupić obligacje) oraz wypłacić odsetki. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa. Obligacje skarbowe to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób zakupujących obligacje. Skarb Państwa finansuje z tej pożyczki potrzeby pożyczkowe budżetu państwa (w tym deficyt i spłaty zaciągniętego wcześniej zadłużenia).