Egzamin zawodowy 2019 KLUCZ ODPOWIEDZI egzaminu zawodowego w technikach i szkołach zawodowych

 • Dziennik Zachodni

Stefan Kowlaski

Egzamin zawodowy 2019 WSZYSTKIE ZAWODY PYTANIA I ODPOWIEDZI Od 10 stycznia do 16 lutego 2019 uczniowie oraz absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i techników zdają część pisemną egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe według nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach. U nas znajdziesz KLUCZ ODPOWIEDZI egzaminu zawodowego, jaki opublikuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzamin zawodowy obejmuje sto kilkadziesiąt profesji.

EGZAMIN ZAWODOWY 2019. ODPOWIEDZI CKE

Wyniki egzaminu zawodowego 10 stycznia 2019. Odpowiedzi, arkusze CKE oraz informacje o pytaniach i zadaniach - czekają na nie uczniowie szkół zawodowych, policealnych oraz techników. Egzamin zawodowy to potwierdzenie kwalifikacji zawodowych i weryfikacja poziomu wiadomości i umiejętności zdobytych w toku nauczania, dlatego absolwenci oczekują z emocjami na wyniki.

ZOBACZ KONIECZNIE
Egzamin zawodowy ARKUSZE 2019 pytania i odpowiedzi na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Egzamin zawodowy 2019 - tu znajdziecie klucz odpowiedzi

Formuła 2017:

AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego
AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.22 Obsługa magazynów
AU.26 Projektowanie fryzur
AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
AU.36 Prowadzenie rachunkowości
AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
AU.63 Organizacja i prowadzenie archiwum
AU.64 Opracowywanie materiałów archiwalnych
AU.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
AU.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego
AU.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich
AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
BD.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.31 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
EE.10 Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych
EE.26 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
MG.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
MS.05 Świadczenie usług opiekuńczych
MS.08 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
RL.10 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
ST.04 Montaż nagrań dźwiękowych
TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
TG.08 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

EGZAMIN ZAWODOWY KLUCZE ODPOWIEDZI 2019

 CKE

EGZAMIN ZAWODOWY 2019: Klucze odpowiedzi stara i nowa formuł...

Formuła 2012:

A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
A.10 Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
A.13 Wytwarzanie wyrobów stolarskich
A.18 Prowadzenie sprzedaży
A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
A.20 Rejestracja i obróbka obrazu
A.22 Prowadzenie działalności handlowej
A.23 Projektowanie fryzur
A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu
A.29 Obsługa klientów i kontrahentów
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach
A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36 Prowadzenie rachunkowości
A.39 Pełnienie wachty morskiej i portowej
A.40 Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej
A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
A.50 Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna
A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
A.55 Drukowanie cyfrowe
A.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym
A.58 Przetwórstwo wytworów papierniczych
A.59 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
A.60 Wykonywanie badań analitycznych
A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji
A.69 Eksploatacja środków transportu drogowego
A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
A.72 Obsługa operacyjna portu lotniczego
A.74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
B.01 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych
B.02 Wykonywanie robót drogowych
B.05 Montaż systemów suchej zabudowy
https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/klucze_stary/2019_1/b_06_2019_01_X_k.pdf
B.07 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
B.08 Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
B.09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
B.15 Wykonywanie robót ciesielskich
B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
B.20 Montaż konstrukcji budowlanych
B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
B.23 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych
B.24 Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
B.26 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury
B.27 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
B.28 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
B.32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami
E.02 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.04 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
E.05 Montaż układów i urządzeń elektronicznych
E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
E.10 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych
E.17 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
E.21 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
E.23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
E.25 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
E.26 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
E.30 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
E.31 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych
M.01 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
M.02 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
M.04 Użytkowanie maszyn i urządzeń do wykonywania odlewów
M.06 Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych
M.11 Eksploatacja złóż podziemnych
M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
M.14 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
M.31 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych
M.32 Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
M.33 Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i instalacji okrętowych
M.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych
M.35 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych
M.36 Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
M.38 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej metali
M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
M.43 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
R.06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
R.08 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych
R.14 Użytkowanie zasobów leśnych
R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
R.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
R.18 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych
R.19 Organizowanie chowu i hodowli koni
R.20 Szkolenie i użytkowanie koni
R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych
S.04 Montaż nagrań dźwiękowych
S.05 Realizacja nagrań studyjnych
T.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
T.04 Produkcja wyrobów cukierniczych
T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
T.06 Sporządzanie potraw i napojów
T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
T.08 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
T.09 Wykonywanie usług kelnerskich
T.10 Organizacja usług gastronomicznych
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
T.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich
Z.01 Świadczenie usług w zakresie masażu
Z.02 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
Z.03 Ochrona osób i mienia
Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych
Z.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
Z.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Z.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Z.14 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia
Z.17 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
Z.18 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu
Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi
Z.21 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Egzamin zawodowy 2017 ODPOWIEDZI ARKUSZE KLUCZE ODPOWIEDZI e...

Egzamin zawodowy 2019

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie, zdający musi uzyskać określoną ilość punktów:‎

 • trzeba zdobyć co najmniej 50 % punktów tzn. minimum ‎‎20 punktów) z części pisemnej, a ponadto
 • co najmniej 75 % punktów z części praktycznej

Egzamin zawodowy 2019: ZASADY

Część pisemna egzaminu zawodowego trwa 60 minut - składa się na nią test, zawierający 40 zadań zamkniętych. Każde zadanie to 4 możliwości wyboru, ale tylko jedna jest prawidłowa. Egzamin zawodowy w formie pisemnej może być zdawany z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych lub przy komputerze.

Część praktyczna egzaminu zawodowego to natomiast 120-240 minut weryfikacji umiejętności uczniów, która według niektórych jest o wiele większym wyzwaniem niż egzamin teoretyczny.

Po uporaniu się z egzaminem zawodowym ze wszystkich kwalifikacji, wchodzących w obręb danego zawodu i po zdobyciu odpowiedniego poziomu wykształcenia następuje uzyskanie dyplomu, który potwierdza kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy 2019 - harmonogram

Egzamin zawodowy 2019 podzielony został na dwie sesje: zimową i letnią. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i praktycznej

Etapy egzaminu zawodowego 2019:

Sesja 1. 2019 Zima (styczeń - luty 2019)

 • Część pisemna egzaminu zawodowego - 10.01.2019
 • Część praktyczna egzaminu zawodowego Model d - 9.01.2019
 • Część praktyczna egzaminu zawodowego Model w, wk i dk - od 11.01.2019 do 16.02.2019

Sesja 2. 2019 Lato (czerwiec – lipiec 2019)

 • Część pisemna egzaminu zawodowego - 18.06.2019
 • Część praktyczna egzaminu zawodowego Model d - 17.06.2019
 • Część praktyczna egzaminu zawodowego Model w, wk i dk - od 21.06.2019 do 4.07.2019
 • Sesja egzaminu zawodowego wyłącznie dla kwalifikacji: Z.22, MS.20 oraz Z.23, MS.21 (technik pożarnictwa; 2019 maj)

Egzamin zawodowy 2019: Kryteria oceny

Aby zdać egzamin zawodowy, przystępujący do niego absolwenci szkół, muszą spełnić następujące kryteria, związane z oceną:

 • część pisemna egzaminu zawodowego - należy uzyskać min. 50% punktów możliwych do uzyskania
 • część praktyczna egzaminu zawodowego - należy uzyskać min. 75% punktów możliwych do uzyskania

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Sylwester z Polsatem na Stadionie Śląskim

Dni wolne w 2019 roku

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Więcej na temat:

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

14.01.2019, 23:41

PROSZĘ O PRZESŁANIE TESTU EGZAMINACYJNEGO Z 10.01.2019 TECHNIK FARMACJI Z KLUCZEM marzena.lawska@wp.pl

12.01.2019, 16:24

Witam czy ktoś jest w stanie wysłać mi zdjęcia testu M 39 chodzi mi o wszystkie pytania hcaos1987@gmail.com

11.01.2019, 13:49

ma ktoś arkusz do kwalifikacji a22?

10.01.2019, 23:21

Ma ktos odpowiedzi do Z.09? Terapia zajeciowa ?

10.01.2019, 23:15

Na cke

10.01.2019, 23:13

Odpowiedzi znajdziecie na Twitterze

10.01.2019, 22:29

Jest już prawie 22:30! a nadal nie mogę sprawdzić odpowiedzi!
Won z tego internetu, spać, jutro szkoła!!

10.01.2019, 22:13

nie chodzi o serwery pod podanymi adresami zrodlowymi nie ma plikow

10.01.2019, 22:06

Da ktoś linka do odpowiedzi?

10.01.2019, 22:04

jak wyzej

10.01.2019, 21:54

LOL.
ludzie wyłączcie te komputery w końcu ktoś inny też chce sprawdzić, a nie od 2 godzin siedzicie. spać.XD

10.01.2019, 21:37

Beda dzialac, po prostu serwery sa przeciazone :)

10.01.2019, 21:25

Klucze wcale sie nie wczytują. Na stronie ciagle wystepuja blad. Po co cos takiego dodawac??

10.01.2019, 21:16

Nie pobierajcie tego :)

10.01.2019, 10:30

łapcie tutaj są już arkusze razem z odpowiedziami do wszystkich kwalifikacji :) ps. strona CKE jakoś zamula

chomikuj24.pl/7163fd6d

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3